Người khuyết tật có phải tham gia BHYT bắt buộc không?

22/08/2018 13:47:04
Bà Nguyễn Hồng Nhung (địa chỉ email hongnhung190719@gmail.com) hỏi: Tôi đã có thẻ BHYT dành cho đối tượng người khuyết tật. Hiện tôi đang làm việc tại 01 doanh nghiệp, thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, vậy tôi có phải đóng BHYT nữa không? Tôi hỏi bộ phận kế toán của doanh nghiệp thì được trả lời là vẫn phải đóng.

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của bà là đối tượng người lao động làm việc trong doanh nghiệp, đồng thời, là người khuyết tật. Vì vậy, theo quy định nêu trên, bà phải tham gia BHYT theo đối tượng người lao động nhưng được hưởng quyền lợi của người khuyết tật (được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam