Nguồn hình thành Quỹ BHYT và các quy định về quản lý Quỹ BHYT

30/01/2015 20:35:51
Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về nguồn hình thành Quỹ BHYT và quản lý Quỹ BHYT?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật BHYT, nguồn hình thành Quỹ BHYT bao gồm:

1. Tiền đóng BHYT theo quy định.

2. Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của Quỹ BHYT.

3. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Luật BHYT giao Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý Quỹ BHYT; quyết định nguồn tài chính để bảo đảm việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong trường hợp mất cân đối thu, chi Quỹ BHYT.

Luật Sửa đổi bổ sung quy định: Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức BHYT. Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam theo quy định của Luật BHXH chịu trách nhiệm quản lý Quỹ BHYT và tư vấn chính sách BHYT. Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng Quỹ BHYT./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam