Nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT

08/10/2017 22:58:46
Sáng 08/10/2017, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong thời kỳ mới. TS. Dương Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH về dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. BHXH tỉnh Hải Dương là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết sớm nhất trong toàn Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương Bùi Thuý Hạnh đến dự Hội nghị; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh; toàn thể gần 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hệ thống BHXH tỉnh đã được triệu tập về nghe phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Được biết, đây là Hội nghị toàn thể đầu tiên của BHXH tỉnh Hải Dương sau hơn 22 năm thành lập.

TS. Dương Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH truyền đạt Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam.

Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, thiết thực, cuốn hút sự chú ý theo dõi của người nghe, TS. Dương Văn Thắng đã quán triệt đến các đại biểu dự hội nghị những nội dung cơ bản của Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; phân tích sâu sắc lý do, sự cần thiết ban hành Nghị quyết, nội dung cơ bản của Nghị quyết và công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

TS. Dương Văn Thắng phân tích, trước yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới, đặc biệt là sự phát triển của truyền thông trong bối cảnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và phát triển của truyền thông mạng xã hội; bên cạnh đó là những yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân” đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012, về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; định hướng mới của Đại hội XII của Đảng về phát triển bền vững BHXH, BHYT, đẩy nhanh tiến độ thực hiện toàn dân; những vấn đề đặt ra trong công tác chính trị, tư tưởng được chỉ ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 04 (khóa XII); Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhận thấy, cần có một Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, nhằm thống nhất ý chí và hành động cấp ủy đảng và chính quyền trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT. “Đây là lần đầu tiên Ban Cán sự Đảng có một Nghị quyết căn bản, toàn diện, mang tầm chiến lược về công tác truyền thông sau trên 22 năm tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở nước ta” –TS Dương Văn Thắng nhấn mạnh

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đồng chí Dương Văn Thắng nêu bật những đánh giá cao của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành trong 22 năm qua. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác truyền thông trong toàn Ngành và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển nhanh chóng, phức tạp của truyền thông xã hội; Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng đưa ra 03 quan điểm và 02 mục tiêu cần đạt được của đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới: Công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành, được tiến hành chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục; nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, quan tâm truyền thông mạng xã hội, nắm bắt dư luận xã hội và thông tin phản hồi để có cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước; nghiêm túc khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế và bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành, góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu lớn, Nghị quyết đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT được coi là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội với sự tham gia của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành. Đặc biệt, coi việc nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm “BHXH, BHYT là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân mà phục vụ” là giải phải pháp quan trọng mang tính chiến lược, tất cả mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành quán triệt sâu sắc, trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng giao trọng trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam là cơ quan tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan và Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam để thống nhất chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trong toàn Ngành.

Đồng chí Dương Văn Thắng cũng thông tin thêm, tới đây, được sự thống nhất của Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ BHXH Việt Nam sẽ có Công văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về thời hạn tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chế độ thông tin báo cáo; thiết lập đầu mối thông tin, tổ chức lực lượng thông tin phản ứng nhanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực truyền thông, hiểu biết sâu sắc chế độ, chính sách, giỏi công nghệ thông tin, tâm huyết, có ý thức tổ chức kỷ luật phát ngôn...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Mặc dù là ngày Chủ nhật, nhưng sự nghiêm túc lắng nghe của đại biểu liên tục hơn 4 giờ đồng hồ (không nghỉ giải lao, bắt đầu lúc 8 giờ, kết thúc 12 giờ 5’), cho thấy sự quan tâm lĩnh hội định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung Nghị quyết. Đồng chí Vũ Đức Khiên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ; Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh Hải Dương bày tỏ cảm tưởng: "Hội nghị đã giúp từng cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động hiểu sâu sắc hơn về một nghị quyết mang tầm chiến lược cao. Nghị quyết 96-NQ/BCS ra đời rất kịp thời trong bối cảnh thông tin truyền thông có nhiều thay đổi như hiện nay. Nghị quyết cũng đã thẳng thắn chỉ ra được được những tồn tại trong công tác truyền thông, từ đó đưa ra được các giải pháp mang tính định hướng chiến lược trên mặt trận truyền thông. Qua đó thể hiện được quyết tâm của Ngành về nâng cao nhận thức của từng cá nhân, trách nhiệm truyền thông đến từng người dân và người lao động. Các cấp uỷ Đảng, đơn vị phải vào cuộc đồng hành cùng Ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết đã cụ thể hoá tư tưởng, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng đối với toàn hệ thống. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong triển khai nhiệm vụ. Việc truyền thông cho Ngành không chỉ là trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông mà truyền thông cho Ngành còn thể hiện thông qua cách làm, việc làm từng cán bộ, cá nhân trong hệ thống để người dân và người lao động hiểu rõ hơn vai trò vị thế của Ngành trong giai đoạn lịch sử này. Ngay sau hội nghị quán triệt, BHXH tỉnh sẽ triển khai bằng những kế hoạch cụ thể đối với từng cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có những hành động thiết thực, cụ thể nhất gắn kết truyền thông với thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới; thành lập tổ phản ứng nhanh có đủ tài, tâm, tầm đưa truyền thông trong thực hiện chính sách và thực hiện nghiệm vụ hướng tới BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân.

Đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Phan Nhật Minh trao đổi: "Với sự hiểu biết, tâm huyết, trách nhiệm của đơn vị được giao tham mưu, xây dựng Nghị quyết; TS Dương Văn Thắng đã giúp đại biểu tham dự Hội nghị nắm bắt sâu sắc nội dung cơ bản của Nghị quyết, thiết thực, kịp thời đưa Nghị quyết quan trọng của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đi vào cuộc sống. Không những vậy, thông qua câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển, những khó khăn của Ngành đã trải qua để có được thành quả như ngày hôm nay, đồng chí Dương Văn Thắng đã giúp cán bộ, CCVC người lao động thấy được trách nhiệm to lớn của bản thân mình trong bảo vệ thành quả, củng cố niềm tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành. Các cán bộ CCVC có thêm hiểu biết, nhận thức về trách nhiệm truyền thông, coi công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT".

Là cán bộ đã gắn bó với Ngành BHXH hơn 20 năm, đồng chí Trần Thị Luyến, BHXH thành phố Hải Dương nhận định: "Nghị quyết lần này rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ban Cán sự Đảng trong đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT. Sau khi được quán triệt Nghị quyết, đồng chí nhận thấy, từ khi thành lập Ngành đến nay, đây là lần đầu tiền có một Nghị quyết đầy đủ, toàn diện, nhìn nhận đúng hạn chế và đề ra giải pháp chính xác trong công tác truyền thông về BHXH, BHYT trong giai đoạn mới. Nghị quyết rất thiết thực, sát với thực tiễn đặt ra, điều này giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của bản thân về công tác truyền thông BHXH, BHYT, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của Ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao".

Đồng chí Lương Thị Thu Hảo, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, BHXH tỉnh Hải Dương cho rằng: "Nghị quyết số 96 là định hướng tư tưởng, hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của người cán bộ BHXH đối với Ngành, đối với công tác truyền thông nhằm đưa chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đến với mọi người dân. Nghị quyết 96 như luồng gió mát thổi đi cái không khí nóng nực của sự vất vả, gian truân và mệt mỏi của bao gương mặt người làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT những tháng ngày qua...! Cảm nhận được niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm, sự gắn bó, tâm huyết với Ngành, với công việc được giao; cũng hiểu được giá trị của cố gắng, phấn đấu của mỗi người cho sự nghiệp an sinh xã hội... Chất lượng và kết quả công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cách truyền thông tốt nhất để mỗi người dân tin tưởng vào chính sách BHXH, BHYT và sự tự giác tham gia. Có được tất cả những cảm nhận này sau buổi sáng học Nghị quyết 96 là do sự truyền đạt tâm huyết trong bài truyền đạt của Báo cáo viên. Nghị quyết 96 giàu tính chiến đấu và chất văn chương, tin tưởng sức lan tỏa rộng khắp, kết thành sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp BHXH vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trụ cột an sinh xã hội". 

Triển khai thực hiện Nghị quyết, tại Hội nghị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh đề nghị, sau hội nghị toàn bộ CCVC tiếp tục chủ động nghiên cứu kỹ Nghị quyết, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mình trong công tác truyền thông BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi đơn vị, cá nhân chủ động tích cực phối hợp, đổi mới phương pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả; phối hợp đồng bộ thực hiện tốt công tác truyền thông xã hội, mỗi cá nhân là một "thông tin viên", kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước. Quán triệt sâu sắc phương châm "BHXH, BHYT là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ", ý thức , trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ và công tác truyền thông, bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành BHXH, vì an sinh xã hội./.

Bích Thủy - Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam