Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan BHXH trong thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

06/08/2019 10:30:45
Một số bạn đọc hỏi: Đề nghị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam và của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

(ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ ban hành quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH:

- Hằng năm, căn cứ Định hướng Chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

- Thanh tra những vụ việc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc khi được người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN giao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của BHXH Việt Nam và BHXH cấp tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật thanh tra với các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ ban hành quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH:

- Hằng năm, căn cứ Định hướng Chương trình thanh tra của BHXH Việt Nam, Thanh tra cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, BHXH cấp tỉnh xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo BHXH Việt Nam, Thanh tra cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

 - Thanh tra những vụ việc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc khi được người đứng đầu cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này giao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN của BHXH cấp tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật thanh tra với các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật./.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam