Những bước tiến vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn TP.Đà Nẵng

06/12/2019 15:07:58
45,31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 1,07% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; 42,90% lực lượng lao động tham gia BHTN… là những kết quả nổi bật sau 01 năm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH tại TP Đà Nẵng.

Người dân đến giao dịch tại Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH TP Đà Nẵng

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng cho biết, ngay khi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành, BHXH TP đã phối  hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW; tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2020; Tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn; Triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Triển khai thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019; Triển khai một số các giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2019; Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ-TNLĐBNN.

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH TP cũng đã ban hành Kế hoạch số 1515/KH-BHXH ngày 24/9/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW với mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 1% nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện; có ít nhất 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Đồng thời, BHXH TP chỉ đạo BHXH các quận, huyện chủ động tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện và phổ biến quán triệt Nghị quyết đến toàn hệ thống chính trị cấp quận, huyện, xã, phường.

Sau khi Thành ủy Đà Nẵng tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 đến cán bộ chủ chốt toàn thành phố, BHXH TP đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến CCVC, người lao động tại Văn phòng BHXH TP, đồng thời giao cho Giám đốc BHXH các quận, huyện tổ chức quán triệt đến viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Qua đó, đảng viên, CCVC, người lao động nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về quan điểm, chủ trương, định hướng chính sách nêu tại Nghị quyết. Từ đó gắn với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết BHXH Thành phố đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình công tác, kịp thời triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Hệ thống chính trị cấp quận, huyện đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và triển khai quán triệt tổ chức thực hiện tại từng địa phương. Đảng ủy BHXH thành phố, các chi bộ BHXH các quận, huyện phối hợp với chính quyền đoàn thể tổ chức phổ biến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên, CCVC người lao động của đơn vị mình.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết giữa các đơn vị trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường các hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, các hội, đoàn thể để phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố. Mở chuyên mục riêng về Nghị quyết số 28-NQ/TW trên Trang thông tin BHXH TP; Thường xuyên treo các băng rôn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại UBND các phường, trạm y tế phường, các trường học; phát tờ rơi tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT học sinh sinh viên, BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn; tuyên truyền thực hiện hẹn giờ đăng ký giao dịch thủ tục hành chính.

Phối hợp với công đoàn viên chức Thành phố cử báo cáo viên tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tham gia Đoàn đối thoại và tư vấn về pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở Kế hoạch số 1515/KH-BHXH ngày 24/9/2019 của BHXH TP và các Kế hoạch của quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện đã ban hành, BHXH quận, huyện kịp thời triển khai phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị, đối thoại, tư vấn chính sách, hội thi trên địa bàn truyền thông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành liên quan, sự điều hành và tổ chức thực hiện của BHXH Thành phố, công tác BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, toàn Thành phố 45,31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 1,07% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện và có 42,90% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN (vượt xa các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 9753/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng; Kế hoạch số 72-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 1515/KH-BHXH của BHXH TP đến năm 2021 có ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 1% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện và 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN). Tính đến hết tháng 10 năm 2019, toàn địa bàn Thành phố có 9.451 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 18,29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác mới 1.751 đơn vị, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 243.817 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 95,76% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam, tăng 7.205 người (3,05%) so với cùng kỳ năm trước; 236.424 người tham gia BHTN, đạt 96,59% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 12.744 người so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/10/2019, toàn Thành phố có 5.873 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 4.775 người so với cùng kỳ năm trước (tăng hơn 05 lần), đạt 96,23% dự toán và đạt 82,24% chỉ tiêu phấn đấu do BHXH Việt Nam giao (7.141 người); Riêng đối với BHYT, tính đến thời điểm này, toàn Thành phố có 1.014.082 người tham gia, đạt 101,77% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Độ bao phủ BHYT đạt 97,7% dân số toàn Thành phố. So với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền nợ giảm 131,8 tỷ (giảm 32,4%), trong đó, nợ từ 03 tháng trở lên giảm trên 63 tỷ (giảm 35,17%).

Tính đến cuối tháng 10/2019, tỷ lệ hồ sơ giao dịch điện tử lĩnh vực thu và cấp số thẻ đạt 100%. Rà soát, bàn giao sổ cho 9.881 đơn vị với 246.222 lao động. Kết quả đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC của BHXH TP Đà Nẵng, đến cuối tháng 10/2019 có 262/262 lượt đánh giá hài lòng, đạt tỷ lệ 100%. Đáng chú ý, BHXH TP đã phối hợp với các ngân hàng tuyên truyền, vận động người dân hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản ATM. Chính vì vậy, tỷ lệ chi trả qua ATM lương hưu, trợ cấp hàng tháng là 34,26% (cao hơn 0,26% so với chỉ tiêu giao); BHXH 1 lần là 81,51% (cao hơn 48,51% so với chỉ tiêu giao); trợ cấp một lần là 72,81 (cao hơn 12,81% so với chỉ tiêu giao); ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức đạt 99,70%./.

Thu Hiền

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam