Những dấu mốc quan trọng

10/07/2017 08:46:16

02/04/1992

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, Kỳ họp thứ 11 thông qua Hiến pháp sửa đổi, Điều 39 quy định: "Thực hiện BHYT, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe" và Điều 56 quy định: "Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi và chế độ BHXH đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương; khuyến khích phát triển các hình thức BHXH khác đối với người lao động".

23/06/1994

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX đã thông qua Bộ Luật Lao động, trong đó có một chương (Chương XII) quy định về BHXH.

26/01/1995

Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH (theo Nghị định số 12/CP) áp dụng đối với công chức, công nhân viên chức nhà nước, người lao động làm công ăn lương trong các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên thuộc các thành phần kinh tế. Hình thành Quỹ BHXH tập trung, thống nhất, có sự đóng góp của ba bên, độc lập với ngân sách nhà nước và được Nhà nước bảo hộ. Thực hiện nguyên tắc có đóng - có hưởng.

16/02/1995

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP thành lập BHXH Việt Nam, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc hệ thống Lao động - Thương binh & Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. BHXH Việt Nam là cơ quan thống nhất quản lý Quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH.

15/07/1995

Chính phủ ra Nghị định số 45/CP ban hành Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân.

24/01/2002

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg chuyển BHYT sang BHXH Việt Nam.

06/12/2002

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2002/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Theo đó, vị trí của BHXH Việt Nam được xác định là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý quỹ và thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT. Trong hoạt động, hệ thống BHXH Việt Nam có 19 nhiệm vụ, quyền hạn. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ quan BHXH Việt Nam ở Trung ương có 18 đơn vị trực thuộc giúp việc Tổng giám đốc; ở BHXH cấp tỉnh có 08 Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp việc giám đốc BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện.

09/01/2003

Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995, theo đó, phạm vi và đối tượng tham gia BHXH được mở rộng đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các cơ sở ngoài công lập có sử dụng dưới 10 lao động, khu vực kinh tế tập thể và hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

29/06/2006

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Luật BHXH đã quy định thêm các chế độ: BHXH tự nguyện (áp dụng từ ngày 01/01/ 2008); Bảo hiểm thất nghiệp (áp dụng từ ngày 01/01/2009).

22/08/2008

Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thay thế Nghị định số 100/2002/ NĐ-CP ngày 06/12/2002. BHXH Việt Nam ở Trung ương được tổ chức thành 18 đơn vị trực thuộc, gồm: 12 tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc (các Ban và tương đương), 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý điều hành, trong các tổ chức, đơn vị trực thuộc có thể được tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ để giúp lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

14/11/2008

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT. Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2009. Luật BHYT xác định lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2014.

16/06/2009

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành Y tế./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam