NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG (TỪ NĂM 1992- NAY)

10/07/2017 15:46:16

Ngày 15/04/1992

Tại kỳ họp thứ 04 Quốc hội khóa VIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Tại Điều 56 Hiến pháp quy định “Nhà nước ban hành chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ BHXH đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương; khuyến khích phát triển các hình thức BHXH khác đối với người lao động”.

Ngày 15/8/1992

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định số 299-HĐBT ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế gồm 5 Chương, 25 Điều; trong đó quy định rõ mức đóng góp và trách nhiệm đóng góp bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm y tế; sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và Quỹ Bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm.

Ngày 22/06/1993

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/CP quy định tạm thời chế độ BHXH. Theo đó, việc thực hiện 05 chế độ BHXH bao gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động -bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất được áp dụng bắt buộc đối với công nhân, viên chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức Đảng, Đoàn thể

23/06/1994

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX đã thông qua Bộ Luật Lao động, trong đó có một chương (Chương XII) quy định về BHXH.

26/01/1995

Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH (theo Nghị định số 12/CP) áp dụng đối với công chức, công nhân viên chức nhà nước, người lao động làm công ăn lương trong các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên thuộc các thành phần kinh tế. Hình thành Quỹ BHXH tập trung, thống nhất, có sự đóng góp của ba bên, độc lập với ngân sách nhà nước và được Nhà nước bảo hộ. Thực hiện nguyên tắc có đóng - có hưởng.

16/02/1995

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP thành lập BHXH Việt Nam, trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc hệ thống Lao động - Thương binh & Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. BHXH Việt Nam là cơ quan thống nhất quản lý Quỹ BHXH và thực hiện các chế độ BHXH.

15/07/1995

Chính phủ ra Nghị định số 45/CP ban hành Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân.

24/01/2002

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTg chuyển BHYT sang BHXH Việt Nam.

06/12/2002

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2002/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Theo đó, vị trí của BHXH Việt Nam được xác định là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý quỹ và thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT. Trong hoạt động, hệ thống BHXH Việt Nam có 19 nhiệm vụ, quyền hạn. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ quan BHXH Việt Nam ở Trung ương có 18 đơn vị trực thuộc giúp việc Tổng giám đốc; ở BHXH cấp tỉnh có 08 Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp việc giám đốc BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện.

09/01/2003

Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995, theo đó, phạm vi và đối tượng tham gia BHXH được mở rộng đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các cơ sở ngoài công lập có sử dụng dưới 10 lao động, khu vực kinh tế tập thể và hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

29/06/2006

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Luật BHXH đã quy định thêm các chế độ: BHXH tự nguyện (áp dụng từ ngày 01/01/ 2008); Bảo hiểm thất nghiệp (áp dụng từ ngày 01/01/2009).

Ngày 30/01/2008

Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X xác định: “Xây dựng hệ thống BHXH đa dạng và linh hoạt phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng các hình thức bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện; bổ sung, sửa đổi các chế độ BHXH còn bất hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH; tách BHXH đối với khu vực hành chính nhà nước ra khỏi khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác. Ðiều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo cơ chế tạo nguồn, độc lập tương đối với chính sách tiền lương, giảm dần phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; từng bước cải thiện đời sống của người về hưu theo trình độ phát triển của nền kinh tế”.

 Ngày 22/08/2008

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Theo quy định tại Nghị định này, “BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện theo quy định của pháp luật”.

Để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, Nghị định quy định bổ sung những nội dung mới trong thành phần Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định tùy vào từng thời điểm.

14/11/2008

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT. Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2009. Luật BHYT xác định lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2014.

16/06/2009

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Ngày 16/06/2009

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Sự kiện này thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe; đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng.

Ngày BHYT Việt Nam như một điểm nhấn quan trọng, một mốc son trong lịch sử y tế Việt Nam. Đất nước ta có thêm một ngày kỷ niệm đề cao giá trị nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, cộng đồng của chính sách BHYT, phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”.

 Ngày 14/12/2011

Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP, theo đó, từ tháng 02/2012, cơ cấu của BHXH Việt Nam ở Trung ương tăng lên 22 tổ chức, có 04 tổ chức được thành lập mới là Ban Pháp chế, Ban Đầu tư Quỹ, Ban Dược và Vật tư y tế và Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến. Theo đó, ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc gồm 15 tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và 07 đơn vị sự nghiệp. Ở cấp tỉnh, có 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở cấp huyện, có 700 BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

 Ngày 12/4/2012

 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, chi tiết hóa mục tiêu: “Phát triển hệ thống ASXH đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm như BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp... Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm”.

 Ngày 01/6/2012

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 khẳng định quan điểm chỉ đạo “Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền vững, công bằng” và đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động tham gia BHTN”.

 

Ngày 18/6/2012

Bộ luật Lao động Sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 03 Quốc hội khóa XIII có hiệu lực từ 01/5/2013. Bộ luật Lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động trước và đưa ra những quy định cụ thể hơn nhằm bảo vệ tốt hơn lợi ích cho người lao động. Về chính sách BHXH, BHYT cũng có nhiều điểm mới như tăng thời gian nghỉ thai sản đổi với lao động nữ từ 04 tháng lên 06 tháng. Trong chương XII, khoản 1, điều 187, Bộ luật cho phép Chính phủ quy định cụ thể tuổi nghỉ hưu đối với các nhóm lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nhóm lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác, làm cơ sở để trong tương lai điều chỉnh tổng thể tuổi nghỉ hưu. Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, NLĐ làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại.

 Ngày 22/11/2012

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

 Ngày 29/03/2013

Thủ tướng Chính phủ  ký Quyết định số 538/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. Đề án đặt ra mục tiêu: tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2015 đạt trên 70% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT; Từng bước đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗ trợ tham gia BHYT, bảo đảm cân đối thu - chi Quỹ BHYT.

 Ngày 23/07/2013

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1215/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, xác định mục tiêu quan trọng: “Phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Các mục tiêu cụ thể được Chiến lược nêu rõ là:

- Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 80% dân số tham gia BHYT.

- Quản lý, sử dụng đúng quy định và có hiệu quả Quỹ BHXH, Quỹ BHYT nhằm bảo đảm Quỹ BHXH cân đối trong dài hạn, Quỹ BHYT cân đối hàng năm.

- Tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và quản lý đối tượng, đảm bảo chậm nhất đến năm 2015 phải hoàn thành việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan trong toàn Ngành. Mỗi công dân tham gia BHXH, BHYT được cấp một số định danh và thống nhất với số định danh công dân do Nhà nước quy định để phục vụ và quản lý quá trình thu, giải quyết chính sách, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT một cách chính xác, thuận tiện.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy Ngành BHXH, nâng cao năng lực quản lý và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức thực hiện, góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của chính sách BHXH, BHYT…

- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để giải quyết các chính sách, chế độ BHXH, BHYT theo lộ trình chậm nhất đến năm 2015, đảm bảo liên thông, kết nối thông tin giữa các đơn vị BHXH trên địa bàn tỉnh, thành phố; chậm nhất đến năm 2017, liên thông, kết nối thông tin giữa các đơn vị trong toàn Ngành BHXH trên phạm vi cả nước; chậm nhất đến năm 2020 liên thông, kết nối thông tin giữa các cơ quan thuộc ngành BHXH Việt Nam với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc Ngành Y tế và các đơn vị tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHTN thuộc ngành Lao động.

  Ngày 28 /11/2013

Hiến pháp năm 2013 sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 06; tại Điều 34 quy định: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”, Điều 59 quy định: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống An sinh xã hội...”.

  Ngày 29/11/2013

Tại kỳ họp thứ 06, Quốc hội khóa XIII Quốc hội ra Nghị quyết số 68/2013/QH13 yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; giao chỉ tiêu phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT năm 2015 và đến năm 2020.

 Ngày 17/01/2014

Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP và Nghị định 116/2011/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức BHXH Việt Nam ở Trung ương tăng từ 22 lên 24 đơn vị, gồm 16 tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và 08 đơn vị sự nghiệp. Ở cấp tỉnh có 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở cấp huyện có 705 BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

 Ngày 13/6/2014

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). Các điểm mới quan trọng trong Luật sửa đổi là quy định “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc”; Khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình; Mở rộng phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng BHYT; Mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT theo lộ trình; Sử dụng kết dư Quỹ BHYT để nâng cao chất lượng KCB; Quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT…

 Ngày 15/11/2014

Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định có 04 chương, 14 Điều, quy định cụ thể về đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; mức hưởng BHYT và phương thức thanh toán chi phí, khám, chữa bệnh BHYT; quản lý và sử dụng Quỹ BHYT; điều khoản thi hành.

 Ngày 20/11/2014

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật BHXH Sửa đổi. Luật BHXH sửa đổi gồm 09 Chương, 125 Điều, quy định chế độ, chính sách BHXH; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH; Quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH. Việc sửa đổi Luật BHXH được thực hiện với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện pháp luật về BHXH để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống An sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Mở rộng diện bao phủ BHXH tới đông đảo người lao động nhằm đạt được mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI.

 Ngày 01/9/2015

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

 Ngày 14/09/2015

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1584/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020.

 Ngày 11/11/2015

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 Ngày 29/12/2015

Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 Ngày 05/01/2016

Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Theo đó, vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam có nhiều thay đổi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cụ thể:

Tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định quy định: BHXH Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ và bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật cho cơ quan BHXH. 

Tại Điều 3, về Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, ngoài các quy định như hiện nay, tại Nghị định này đưa ra một số quy định tăng thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, bổ sung chức năng “tư vấn về chính sách BHXH, BHTN, BHYT”; bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý: Thông qua dự toán hàng năm mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT trước khi BHXH Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ BHXH, BHTN, BHYT trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Cũng theo quy định tại Nghị định này, cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương có nhiều thay đổi, với 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 15 đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Có 09 đơn vị được đổi tên từ Ban thành Vụ, bao gồm: Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ và Vụ Kiểm toán nội bộ. 06 đơn vị chuyên môn giúp việc khác giữ nguyên tên gọi, bao gồm: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ, Ban Dược và Vật tư y tế và Văn phòng (có đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, có 08 đơn vị giữ nguyên tên gọi, đơn vị sự nghiệp thứ 09 là Trung tâm truyền thông (Không còn Ban Tuyên truyền như trước đây).

 Ngày 20/01/2016

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 Ngày 28/6/2016

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020../.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam