Nỗ lực thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân

10/01/2017 01:37:26
BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân

   Xác định công tác thu năm 2016 sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong khai thác, mở rộng đối tượng với chỉ tiêu 79% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016, trong năm qua, BHXH Việt Nam rất quyết liệt, tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu thực hiện BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có Công văn gửi UBND tỉnh, thành phố, đề nghị quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN. Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành được tăng cường trong việc nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thu và hướng dẫn những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tham gia tích cực đoàn giám sát liên ngành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT tại một số doanh nghiệp. Tổ chức triển khai phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống Bưu điện; phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, nhập mẫu DK01, đồng bộ mã thẻ BHYT vào phần mềm quản lý theo hộ gia đình, đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định.

   Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm như cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương để đôn đốc thu, nộp, giảm nợ tới mức thấp nhất, kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc trong công tác thu, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng với quy định của Ngành. Hằng quý, có văn bản kèm theo danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan Thuế nâng cao hiệu quả quản lý của mỗi ngành, như quản lý chặt chẽ, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn, nợ thuế và BHXH; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp trục lợi, gian lận như trích tiền BHXH để tính thuế nhưng không nộp BHXH... Về phía BHXH Việt Nam, chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thu theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, cụ thể trình tự, thủ tục tham gia, thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và đẩy mạnh triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN.

   Những khó khăn, vướng mắc về công tác thu, mở rộng đối tượng trong thời gian đầu triển khai Luật BHXH (sửa đổi) cũng đã được kịp thời xử lý, qua đó, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Cụ thể, như việc tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thu BHXH tự nguyện đóng một lần cho nhiều năm về sau, đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. BHXH Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp, xin ý kiến các Bộ, ngành; đồng thời, ngay sau đó Tổng Giám đốc ban hành Công văn số 1379/BHXH-BT để hướng dẫn thực hiện. Tương tự, những vướng mắc trong công tác kê khai, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cũng đã được xử lý với tinh thần, khẩn trương, linh hoạt nhất. Trước đó, xác định đây làm nhiệm vụ rất quan trọng nên Ngành BHXH đã tích cực nghiên cứu, xây dựng dự thảo, xin ý kiến Bộ, ngành, UBND các cấp; tổ chức nhiều cuộc hội thảo đến tận cấp xã để xin ý kiến trước khi ban hành văn bản để thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Công văn số 857/BHXH-BT ngày 14/03/2016 chỉ đạo về việc rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm để thực hiện đồng bộ, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Qua đó, đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc và phù hợp với việc triển khai lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Trong quá trình triển khai, những vướng mắc phát sinh đã được các Ban, vụ nghiệp vụ của BHXH Việt Nam kịp thời phát hiện và hướng dẫn khắc phục, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện. Tính đến ngày 31/12/2016, kê khai, lập danh sách trên 24 triệu hộ gia đình tham gia BHYT.

   Với sự quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam, sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ những người làm công tác thu, kết quả thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2016 đã đạt được con số ấn tượng. Trong bối cảnh là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật BHXH (sửa đổi),  Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu tham gia BHYT nhưng số người tham gia BHXH, BHYT đã tăng mạnh, đặc biệt là ở một số địa phương trước đây có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, mặt khác, năm 2016 áp dụng chuẩn nghèo mới theo chuẩn nghèo đa chiều cũng làm tăng số người nghèo, người cận nghèo, vì vậy làm tăng số người được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Từ chỗ cuối năm 2015, cả nước có 14 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 70% dân số trong đó có tỉnh đạt dưới 60% (Kiên Giang 58,4%), đến cuối năm 2016, chỉ còn 02 tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 70% (Bình Thuận 67,6%, Kiên Giang 68,7%); tỷ lệ bao phủ chung của cả nước đạt 81,5% dân số, vượt 2,5% so với tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao.

   Số người tham gia BHXH, BHTN cũng đạt và vượt chỉ tiêu. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 75,5 triệu người đạt 100,8% kế hoạch giao, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch giao, tăng 0,8 triệu người (6,6%) so với năm 2015; tham gia BHTN là 11 triệu người, tăng 0,75 triệu người (7,1%) so với năm 2015; tham gia BHXH tự nguyện là 307 nghìn người, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 82 nghìn người (36%) so với năm 2015; tham gia BHYT là 75,2 triệu người, đạt 100,8% kế hoạch giao, tăng 5,2 triệu người (7,4%) so với năm 2015, đạt tỷ lệ 81,5% dân số tham gia BHYT.

   Về số thu, toàn Ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 254.657 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 38.341 tỷ đồng (17,7%) so với năm 2015. Trong đó thu BHXH bắt buộc là 170.221 tỷ đồng, tăng 24.300 tỷ đồng (16,7%) so với năm 2015; thu BHTN là 11.454 tỷ đồng, tăng 1.538 tỷ đồng (15,5%) so với năm 2015; thu BHXH tự nguyện là 1.430 tỷ đồng, tăng 599 tỷ đồng (72%) so với năm 2015; thu BHYT là tăng 71.552 tỷ đồng, tăng 11.904 tỷ đồng (20%) so với năm 2015.

   Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát ở mức thấp là 3,66% so với tổng số phải thu, giảm 0,02% so với năm 2015.

   Những kết quả đạt được trong năm 2016 tạo động lực mạnh mẽ cho năm 2017 cũng như cả giai đoạn 2017 - 2020. Ngành BHXH tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT ở mức thấp nhất. Từ những kết quả trong công tác kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, cũng như quá trình phối hợp, trao đổi thông tin về số doanh nghiệp đang hoạt động từ phía cơ quan thuế, có thể hy vọng con phát triển đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT năm 2017 sẽ khả quan hơn. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến thuận lợi từ việc Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung chức năng thanh tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN, đó là hành lang pháp lý quan trọng để cơ quan BHXH chủ động kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời hiệu quả những đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; qua đó, tăng tính răn đe để các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Về phía Ngành BHXH, các nội dung công việc chuẩn bị cho năm 2017 cũng đã được triển khai với tính chủ động cao ngay từ cuối năm 2016. Theo đó, Quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được sửa đổi bổ sung trong Quý I/2017, phần mềm quản lý thu, sổ - thẻ đã được tập huấn, triển khai cho BHXH các tỉnh, thành phố. Tại BHXH các tỉnh, thành phố, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thu, phát triển đối tượng cũng đã được thực hiện trong năm 2016; tách Phòng Thu trước kia thành Phòng Quản lý thu và Phòng Khai thác - Thu nợ. Tại BHXH cấp huyện, tổ nghiệp vụ thu cũng đã được thành lập. Như vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đối tượng, thu đã từng bước được chuyên môn hóa, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

   Năm 2017, bối cảnh kinh tế, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp chưa thực sự ổn định vẫn sẽ tạo áp lực với việc phát triển đối tượng, cũng như công tác thu BHXH, BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT có thể sẽ phức tạp hơn tại nhiều tỉnh, thành phố, thực tế trong thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng này song vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng khó có thể tăng nhanh khi mức thu nhập của nhóm đối tượng này vẫn tương đối bấp bênh. Công tác tuyên truyền vận động, sự linh hoạt, chủ động của các đại lý thu đòi hỏi phải ở mức cao hơn, tích cực hơn, đội ngũ cán bộ thu BHXH, BHYT nỗ lực nhiều hơn.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam