Nỗ lực xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả

21/10/2019 10:54:20
Qua gần 25 năm hình thành và phát triển, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT BHXH, BHYT đạt được kết quả to lớn; phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiêp đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân. Đây là thông tin Báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội thảo nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH mới diễn ra.

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo BHXH Việt Nam, hệ thống tổ chức Ngành BHXH từng bước được đổi mới, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Qua gần 25 năm hình thành và phát triển, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức tốt việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung và thực hiện công tác thu BHXH, BHYT đạt được kết quả to lớn. Kết quả năm 2018 số người tham gia BHXH đạt 14,724 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng trên 12 triệu người, gấp 6,47 lần so với năm 1995 (năm đầu hình thành tổ chức BHXH). Số người tham gia BHYT đạt 83,515 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ trên 89% dân số, tăng gấp 22 lần so với năm 1993 (năm đầu thực hiện Điều lệ BHYT), tăng 67,04 triệu người, gấp 5 lần so với năm 2003 (năm đầu hệ thống BHYT sát nhập vào BHXH Việt Nam); số người tham gia BHTN đạt 12,680 triêu người, tăng trên 7,1 triệu người, gấp trên 2 lần so với năm 2009 (năm đầu thực hiện chính sách BHTN); số tiền thu BHXH đạt 221.717 tỷ đồng, tăng trên 220.000 tỷ, gấp 281 lần so với năm 1995, số tiền thu BHYT là  tỷ đồng, tăng 94.673 tỷ đồng so với năm 2003, số tiền thu đạt 15.562 tỷ đồng, tăng trên 12.000 tỷ, tương ứng tăng trên 4,43 lần so với năm 2009. 

Đáng chú ý, sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện tặng nhanh chóng. Tính đến ngày 30/9/2019, cả nước có 463.105 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 94,4% kế hoạch, tăng 26.017 người so với tháng 8/2019.

Với sự quyết liệt, đổi mới, nỗ lực của Ngành BHXH những năm qua trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đến này việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện nhanh, thuận tiện, với thủ tục hành chính ngày càng được rút gọn (hiện tại chỉ còn 04 thủ tục). Dữ liệu thu được quản lý tập trung, các nghiệp vụ công tác thu được thực hiện trên môi trường mạng. Giao dịch hồ sơ điện tử trong công tác thu đạt cấp độ 3, cấp độ 4 được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn khó khăn, thách thức. Hiện nay, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH vẫn diễn ra phổ biến; vẫn còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, tập trung ở khối ngoài quốc doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH mới đạt 30.4% so với lực lượng lao động. Mặc dù việc thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm đặc biệt...

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian tới Ngành BHXH  phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đề ra; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo công tác thu BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, đúng quy định…/.

 Thái Dương

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam