Phải làm gì để đổi lại thẻ BHYT bị in nhầm?

10/04/2019 16:23:16
Bạn đọc từ email dinhtrongdong1985@gmail.com hỏi: Tôi đang làm việc tại công ty tư nhân, trường hợp thẻ BHYT in nhầm thì phải làm gì để đổi lại thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, BHYT; Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

Ngày, tháng, năm sinh in trên thẻ BHYT được xác định căn cứ vào thông tin của người tham gia ghi trên Tờ khai và danh sách do các đơn vị có trách nhiệm lập, chuyển đến cho cơ quan BHXH, người tham gia chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai về thân nhân khi đăng ký tham gia BHYT; ngày, tháng, năm sinh ghi trên thẻ BHYT ghi đúng theo thông tin trên tờ khai của người tham gia.

Vì vậy, trường hợp ngày, tháng, năm sinh in trên thẻ BHYT không khớp đúng với thông tin ghi trên tờ khai và các giấy tờ chứng minh về nhân thân, người tham gia đề nghị cơ quan BHXH nơi cấp thẻ in đổi lại thẻ BHYT.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam