Phát động phong trào thi đua yêu nước khối cơ quan BHXH Việt Nam năm 2019

09/01/2019 09:45:52
“Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam" (16/02/1995-16/02/2020) – Là chủ đề Phát động Phong trào thi đua yêu nước khối cơ quan BHXH Việt Nam năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương (Ảnh: Văn Tân)

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Ngành BHXH, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề: “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam". Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung của Phong trào thi đua yêu nước khối cơ quan BHXH Việt Nam năm 2019 xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các thi đua phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Đồng thời, chỉ đạo viên chức, người lao động đơn vị chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; các văn bản quy định mới về lĩnh vực BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát đối với BHXH tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nâng cao hiệu quả và đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục cải tiến phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, thuận lợi cho người dân; tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống Thông tin giám định; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

Hoàn thiện, tổng kết việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, phát hành thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu tập trung của Ngành; kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các Bộ, ngành; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy vai trò Chủ tịch ASSA, tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức An sinh xã hội trong khu vực, thế giới; chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới với các tổ chức quốc tế để tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác đào tạo về lĩnh vực An sinh xã hội; tăng cường quảng bá, giới thiệu BHXH Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Ngành. Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong văn minh, lịch sử, nghiêm túc, đúng mực trong giao tiếp, ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua và khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan, toàn Ngành.

Tùng Anh - Văn Tân

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam