Phát huy vai trò tiên phong, góp sức phát triển An sinh xã hội đất nước

17/07/2020 14:38:04
Đồng Nai – một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất cả nước trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ này, công tác bảo đảm An sinh xã hội, thực hiện BHXH, BHYT dần đạt được dấu mốc tăng trưởng, thể hiện qua số thu, số người tham gia BHXH, BHYT, đóng góp một tỷ trọng lớn, xây dựng hệ thống An sinh xã hội quốc gia. Nhân dịp BHXH tỉnh Đồng Nai tròn 25 năm xây dựng và phát triển, phóng viên Tạp chí BHXH đã có cuộc trao đổi với Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, nhìn lại những dấu mốc cùng những bài học kinh nghiệm quan trọng và định hướng phát triển thời gian tới. v

Tháng 7/2020, BHXH tỉnh Đồng Nai tròn 25 năm xây dựng và phát triển. Nhìn lại quá trình từ ngày thành lập cho đến nay, đồng chí cho biết những kết quả tiêu biểu nào mà BHXH tỉnh đạt được?

Đồng chí Phạm Minh Thành: BHXH tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 23-QĐ/TC-CB, ngày 15/7/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Những ngày đầu thành lập, ngoài Ban Giám đốc thì BHXH tỉnh Đồng Nai có 04 phòng nghiệp vụ và 09 cơ quan BHXH các huyện, thành phố với 57 cán bộ. Trụ sở đều phải thuê tạm để làm việc, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Đồng Nai đã khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai nhiệm vụ thu - chi BHXH theo chức năng nhiệm vụ, được giao. Cho đến nay, qua 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều dấu ấn quan trọng.

Tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH trên địa bàn là 841.557 người, chiếm khoảng 49,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 737.911 người so với năm 1995. Trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 9.234 người. Số người tham gia BHYT là 2.579.646  người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,1% dân số. Nhìn chung, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh qua các năm, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN cao hơn nhiều mức bình quân chung toàn quốc. Đặc biệt là số người tham gia BHXH tự nguyện trong 02 năm (2018-2019) đã có sự tăng trưởng vượt bậc, riêng năm 2019 số người là tham gia là 9.234 người.

Số thu BHXH bắt buộc tăng từ 26 tỷ đồng năm 1995 lên 15.325 tỷ đồng vào cuối năm 2019, tăng gần 586 lần so với năm 1995; thu BHXH tự nguyện tăng từ 202 triệu đồng năm 2008 lên 37 tỷ đồng vào cuối năm 2019, tăng 182 lần so với năm 2008; thu BHTN tăng từ 168 tỷ đồng năm 2009 lên 1.199 tỷ đồng vào cuối năm 2019, tăng hơn 07 lần so với năm 2009; thu BHYT tăng từ 74 tỷ đồng năm 2003 lên 4.236 tỷ đồng vào cuối năm 2019, tăng hơn 57 lần so với năm 2003.

Đến cuối năm 2019, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn tỉnh là 56.525 người, tăng 751,56% so với năm 1995. Từ năm 1995 đến hết năm 2019, BHXH tỉnh đã giải quyết trên 14,4 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; bình quân mỗi năm trên 89 ngàn lượt người; từ năm 2010 đến hết năm 2019 giải quyết trên 359.400 người hưởng chế độ BHTN (bình quân mỗi năm trên 36.000 người.

06 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh giải quyết đúng quy định và chi trả đầy đủ, kịp thời cho 959.404 lượt người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH, BHTN;

Trong thời gian từ năm 2003 đến 2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho trên 69 triệu lượt người khám, chữa bệnh  BHYT, bình quân mỗi năm trên 04 triệu lượt người, số lượt người được khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT tăng nhanh qua từng năm. Sáu tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh cũng đả đảm bảo thanh toán khám, chữa bệnh BHYT cho 3.109.925 người với số tiền 1.200,8 tỷ đồng

Đặc biệt, Đồng Nai là một trong số ít các địa phương cân đối và có kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT hàng năm. Từ nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT kết dư, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trích một phần theo quy định của Luật BHYT để mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ đối tượng ngày một tốt hơn và hỗ trợ, mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế; cụ thể đã cấp trên 262.600 thẻ với tổng số tiền trên 128.805 tỷ đồng.

Nhìn lại những kết quả trên, có thể thấy, Đồng Nai có lợi thế rất lớn từ phát triển mạnh công nghiệp, thể hiện qua số lao động tham gia BHXH bắt buộc hiện chiếm một tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động. Bên cạnh yếu tố này, BHXH tỉnh Đồng Nai đã có những biện pháp nào để đạt tăng trưởng trong suốt 25 năm qua, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Minh Thành: Phát triển mạnh công nghiệp là một lợi thế, tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng phải đối mặt với nhiều áp lực. Chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng BHXH, BHYT liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đi cùng với đó là yêu cầu giảm nợ đọng, được tính theo % tổng số thu; áp lực rất lớn khi tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn có những biến động, nợ đọng có thể gia tăng.

Vượt qua những khó khăn, áp lực, 25 năm qua, BHXH tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác sau:

 Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được chú trọng, từ phía cơ quan BHXH cũng như cấp ủy, chính quyền, sở ngành. Phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới đổi mới theo hướng chuyên nghiệp; thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, làm cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, từ đó chủ động, tự giác tham gia BHXH, BHYT, tăng nhanh diện bao phủ, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội của địa phương, tăng niềm tin, sự phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

BHXH tỉnh luôn quyết liệt thực hiện các biện pháp thu, đảm bảo thu đúng, đủ; luôn hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao, quản lý các Quỹ chặt chẽ, không để bội chi quỹ BHYT, đóng góp tỷ lệ lớn và quan trọng vào quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN của quốc gia.

Bên cạnh đó là công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được tập trung, quyết liệt, đồng bộ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; thủ tục hành chính trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT được cắt giảm tối đa (khoảng 90%); thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp cũng ngày càng giảm (khoảng 60%).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý được đặc biệt quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa ngành BHXH, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt là chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT căn cứ vào dữ liệu quản lý quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT, đảm bảo nguyên tắc "đóng - hưởng"; phương thức hoạt động của hệ thống ngành BHXH được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm phiền hà, đảm bảo quyền lợi từng bước tạo niềm tin từ người lao động và Nhân dân.

Tổ chức bộ máy cơ quan BHXH từng bước được kiện toàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối; giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. BHXH tỉnh Đồng Nai cũng là đơn vị tiên phong trong Ngành BHXH thực hiện thu gọn đầu mối trong năm vừa qua.

Từ nền tảng đạt được 25 năm vừa qua, BHXH tỉnh Đồng Nai định hướng phát triển như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí ?

Đồng chí Phạm Minh Thành: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT tại Đồng Nai cũng còn một số hạn chế nhất định. Công tác phát triển đối tượng đã đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ hiện còn thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng. Vẫn còn tình trạng thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động chưa nghiêm túc, có sử dụng lao động nhưng không ký hợp đồng lao động, nhất trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Do đó, cơ quan BHXH gặp nhiều khó khăn khi khai thác, phát triển đối tượng để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT mang tính bền vững.

Đây là những hạn chế phải được khắc phục để BHXH tỉnh Đồng Nai hướng tới các mục tiêu phát triển. Cụ thể là trong năm 2020, phải đạt 55% lực lượng lao động tham gia BHXH; 47% lực lượng lao động tham gia BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90%.

Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cơ quan BHXH trên địa bàn phải đạt 80%, 85% và 90%.

Xa hơn là các mục tiêu về số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; đạt lần lượt 45%, 55% và 60% vào các năm 2021,2020, 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Đây là những mục tiêu phát triển khó, không chỉ riêng với BHXH tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, từ những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Đồng Nai phát huy mạnh mẽ bài học kinh nghiệm đã có.

 Theo đó, chủ động và chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội tại địa phương nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, tác động vào nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi; định hướng dư luận, giúp cho việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách BHXH, BHYT có hiệu quả.

Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH các cấp phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; quản lý tốt đối tượng tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN từ cơ sở; thường xuyên củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHXH, BHYT; bảo đảm thu chi hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

Quản lý chặt chẽ các nguồn chi từ Quỹ BHXH, BHYT; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế để quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Phải xác định việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của Ngành, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển nhanh, mạnh trên toàn thế giới

Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng xây dựng ngành BHXH phát triển./.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Đức (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam