Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 02)

13/07/2020 08:25:31
Phong trào thi đua (PTTĐ) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trên khắp cả nước trong khoảng 10 năm gần đây, đem lại những thay đổi lớn cho đời sống người nông dân. Trong đó, với vai trò là trụ cột An sinh xã hội, chỉ tiêu về phát triển BHYT cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.Đỗ Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam).

(Ảnh: Bùi Trang)

Giải pháp thời gian tới

Có thể thấy, sau gần 10 năm triển khai PTTĐ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động, với Ngành BHXH, PTTĐ đã được triển khai sâu, rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển BHXH, BHYT, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới, bảo đảm vững chắc An sinh xã hội. Để PTTĐ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả, cần chú trọng các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHYT; tập trung thông tin, tuyên truyền theo các chuyên đề trọng điểm nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống An sinh xã hội, đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc tham gia BHYT.

Đảm bảo PTTĐ phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và phải được cụ thể hóa thành PTTĐ ngắn hạn của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác thực tế. Tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của các tỉnh để giúp đỡ các xã nghèo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể tại địa phương đối với công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách BHYT, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động. Tham mưu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành ở địa phương đề xuất, bố trí ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp và học sinh, sinh viên có mức sống khó khăn tham gia BHYT; bố trí ngân sách hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện

Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của các địa phương kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện; duy trì các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tiêu biểu để PTTĐ trở thành phong trào quần chúng, rộng khắp. Khen thưởng biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tích cực tham gia PTTĐ, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có những chỉ đạo kịp thời.

Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 01)

ThS.Đỗ Mạnh Hà

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam