Philippines: Chương trình Xác thực thông tin hưu trí hàng năm

09/07/2018 10:29:09
Qũy Hưu trí Nhà nước của Hệ thống Bảo hiểm Dịch vụ Chính phủ (GSIS) Philippines vừa thông báo, sẽ khôi phục lại việc yêu cầu người hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hàng năm phải thực hiện việc xác thực tình trạng nhận chế độ của họ.

Cụ thể, Chương trình Xác thực thông tin hưu trí hàng năm (APIR) yêu cầu tất cả người đang hưởng trợ cấp hưu trí và tử tuất, kể cả người giám hộ dưới 80 tuổi của quỹ này đều phải trực tip đến bất kỳ văn phòng nào của GSIS hoặc b