Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017

20/04/2017 09:34:55
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 13/CTPH-MTTW-BHXHVN ngày 11/12/2015 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và BHXH Việt Nam phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và ban hành kế hoạch số 1053/KH-BHXHVN-MTTW ngày 28/3/2017 phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ với 03 chuyên đề Kiểm tra, giám sát; Tuyên truyền, đối thoại; Phối hợp thực hiện các nội dung khác theo Chương trình phối hợp công tác số 13/CTPH-MTTW-BHXHVN.

Cụ thể, tổ chức phối hợp trong công tác giám sát liên ngành việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, Luật Việc làm và Luật An toàn vệ sinh lao động; tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT…

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam