Phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “04 xin, 04 luôn”

19/06/2019 09:23:21
Ngày 14/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày ký). Một trong những tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức là thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; nhất là trong giao tiếp với người dân, cần tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc; giải thích cặn kẽ thắc mắc của người dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Bộ phận “Một cửa” của BHXH TP.Hà Nội (ảnh minh họa)

Nhân dịp Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2019), 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2019) và 50 năm Thực hiện Di chúc của Người, ngày 19/05/2019, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua). Để triển khai Phong trào thi đua, tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cụm, khối thi đua; phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước “Kiến tạo và phục vụ”

Với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ - tại Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ đề ra nội dung thi đua cụ thể như sau:

Đối với tập thể, "thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp"; trong đó, nhấn mạnh xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phòng trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, “thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp", bao gồm thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Tiêu chuẩn thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ vào nội dung thi đua, về tiêu chuẩn thi đua cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, Kế hoạch yêu cầu cần thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm (trong đó, có việc không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức, người dân, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân); thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử (đặc biệt, trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, thực hiện “04 xin, 04 luôn” là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ); thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống (tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ...); trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam