Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính

06/08/2020 09:07:26
Trả lời Công văn số 1830/BHXH-CSXH ngày 10/06/2020 của BHXH Việt Nam về Phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Bộ Nội vụ ra Công văn số 2995/BNV-TL.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, chế độ phụ cấp khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Khi có thay đổi địa giới hành chính và có thay đổi các yếu tố xác định phụ cấp khu vực đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp khu vực thì theo phạm vi quản lý, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình thực tế tại các địa bàn cấp xã theo các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và có văn bản đề nghị mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc xem xét trả lời.

Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn vị hành chính mới, Bộ Nội vụ đề nghị BHHX Việt Nam thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định tại Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV.

Công văn số 2995/BNV-TL

Thông tư số 83/2005/TT-BNV

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam