Quảng Bình: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021

30/09/2019 16:59:40
Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2021, mới đây UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 1268/KH-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị quyết.

(ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu đối với BHXH bắt buộc và BHTN đạt tỷ lệ số lao động trên địa bàn tỉnh tỉnh tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020. Đối với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50% so với năm trước.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thực hiện, cụ thể: Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan (BHXH, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã,…) để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật; dẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHTN kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách pháp luật BHXH, BHTN; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước; Phát triển mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu. Thường xuyên tổ chức đào tạo, trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện cho đội ngũ nhân viên đại lý thu. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đại lý thu…

UBND tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện các giải pháp. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định; Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đã đặt ra ; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động và đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam