Quảng Ninh: Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

09/07/2018 16:24:04
Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 4682/UBND-VX2 vừa ban hành về Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện các giải pháp nhằm giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, tại Công văn số 4682/UBND-VX2, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu BHXH tỉnh căn cứ chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam giao cho để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cung cấp, thông tin danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn phòng lao động, thương binh và xã hội cấp huyện phối hợp với BHXH huyện tổ chức triển khai thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH; chủ động thực hiện, phối hợp thực hiện công tác thanh, kiểm tra để kịp thời xử lý, chấn chỉnh và yêu cầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ, trách nhiệm thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Y tế và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh - theo chức năng, nhiệm vụ - phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, nắm chắc doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ doanh nghiệp và người lao động; thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

UBND các địa phương tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về pháp luật lao động, pháp luật BHXH; thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý chấp hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt, đối với các đơn vị để số tiền nợ lớn hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu của BHXN Việt Nam; tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp có nợ đọng kéo dài.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam