Quảng Trị: Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

20/09/2019 08:34:34
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo có 11 Ủy viên là đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh và đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, chỉ đạo các Ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT, góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Đức (BHXH tỉnh Quảng Trị)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam