Quy trình xử lý thông tin báo chí phản ánh của BHXH Việt Nam

02/10/2018 14:59:10
Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BHXHVN ngày 14/09/2018 quy định về xử lý thông tin báo chí phản ánh của BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Theo Quy chế, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam bao gồm: Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Người phát ngôn của BHXH Việt Nam); người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam (căn cứ nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho người có trách nhiệm thuộc BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn của BHXH Việt Nam để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao).

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh bao gồm: Giám đốc BHXH tỉnh; người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh (trường hợp Giám đốc BHXH tỉnh không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Trường hợp thực hiện ủy quyền phát ngôn thì họ, tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

Cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được cung cấp các thông tin không thuộc danh mục Nhà nước độ mật của Ngành BHXH Việt Nam theo quy định của Bộ Công an cho báo chí, nhưng không được nhân danh BHXH Việt Nam hoặc đơn vị mình; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Xử lý thông tin báo chí phản ánh của BHXH Việt Nam

  1. Hàng ngày, Trung tâm Truyền thông điểm tin báo chí liên quan đến hoạt động của Ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo BHXH Việt Nam.
  2. Sau khi có chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH Việt Nam đối với các vấn đề báo chí phản ánh, trong thời hạn 24 giờ, Trung tâm Truyền thông có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoặc BHXH các tỉnh có liên quan để thực hiện. Trường hợp cần thiết, các đơn vị thực hiện theo yêu cầu của Lãnh đạo BHXH Việt Nam.
  3. Đối với thông tin báo chí phản ánh phải báo cáo Lãnh đạo BHXH Việt Nam, khi nhận được văn bản của Trung tâm Truyền thông, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoặc BHXH các tỉnh có trách nhiệm xử lý ngay thông tin báo chí, báo cáo Lãnh đạo BHXH Việt Nam và gửi Trung tâm Truyền thông để tổng hợp.
  4. Khi có kết quả chính thức xử lý thông tin báo chí phản ánh, trong thời hạn 01 ngày làm việc, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh có liên quan, có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo BHXH Việt Nam, đồng thời thông báo cho Trung tâm Truyền thông để tổng hợp.
  5. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của đơn vị cho Trung tâm Truyền thông; thường xuyên cập nhật thông tin về đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của đơn vị khi có sự thay đổi.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam