Quyền, trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam

01/11/2018 15:28:33
Điều 9, 10, 11 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BHXHVN ngày 14/09/2018 quy định về Quyền, trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Trong đó, quyền, trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Điều 9) là trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý, chỉ đạo chế độ cung cấp thông tin, chế độ phát ngôn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh.

Quyền, trách nhiệm của người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn (Điều 10) bao gồm: Được nhân danh BHXH Việt Nam hoặc BHXH tỉnh để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này; có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc BHXH Việt Nam hoặc BHXH tỉnh tham gia Hội nghị cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ - đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này, trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên tham dự Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ - đột xuất, trường hợp người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ, cần phải tham khảo thêm thì có quyền không trả lời ngay và hẹn trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp; từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hoặc Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trường hợp người phát ngôn của BHXH Việt Nam không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phải báo cáo để Tổng Giám đốc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn; trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trung tâm Truyền thông có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác thông tin báo chí, tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất; kiểm chứng các thông tin trái chiều được phản ánh qua báo chí và tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông làm rõ thông tin, phản bác những thông tin sai sự thật. Công bố thông tin về Người phát ngôn của BHXH Việt Nam cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí; đăng tải thông tin về Người phát ngôn của BHXH Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), trên Báo BHXH và Tạp chí BHXH. Duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí được cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của BHXH Việt Nam, các sự kiện diễn ra trong Ngành, lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Báo BHXH và Tạp chí BHXH có trách nhiệm đăng tải kịp thời, trung thực nội dung phát ngôn với báo chí của người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Quy chế này.

Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

BHXH các tỉnh có trách nhiệm công bố thông tin về Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn của đơn vị cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý cùng cấp và đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh.

Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin đối ngoại từ báo chí, dư luận trong nước và thông tin quốc tế về các lĩnh vực BHXH, BHYT; tham mưu cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong nước, nước ngoài về các lĩnh vực đối ngoại thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam theo quy định; đồng thời, gửi Trung tâm Truyền thông để tổng hợp.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam