Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

25/02/2015 17:53:38
Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Trả lời:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có các quyền sau:

1. Yêu cầu tổ chức BHYT cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan đến người tham gia BHYT, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Được tổ chức BHYT tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh đã ký.

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHYT.

Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHYT.

2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo yêu cầu của tổ chức BHYT và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

3. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho tổ chức BHYT thực hiện công tác giám định; phối hợp với tổ chức BHYT trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ BHYT cho người tham gia BHYT.

4. Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức BHYT những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ BHYT; phối hợp với tổ chức BHYT thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT đối với các trường hợp gian lận trong sử dụng thẻ BHYT.

5. Quản lý và sử dụng kinh phí từ Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo về BHYT theo quy định của pháp luật.

7. Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của bảng kê này.

8. Cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT khi có yêu cầu./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam