Quyết tâm, nỗ lực và kết quả tích cực trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/05/2019 14:04:06
Tính đến hết tháng 4/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt 2.679 người, đạt 94,9% dự kiến kế hoạch giao năm 2019 - là địa phương khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đứng đầu toàn quốc trong quý 01/2019.

Cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH cho người dân (ảnh T.Hà)

Sóc Trăng là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đang trên đà phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp 01 tháng đầu năm 2019 tăng 10,63%. Chỉ trong 02 tháng đầu năm, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã gặp gỡ, tiếp xúc với 10 lượt nhà đầu tư, đồng thời quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với số vốn lên tới 2.716,31 tỷ đồng. Đây là một trong những yếu tố góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh Sóc Trăng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của BHXH Việt Nam trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm đến nay, tập thể cán bộ công chức, viên chức của BHXH tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến thời điểm hiện tại, số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh đạt 1.297.263 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,53%. Trong số này có 101.271 người đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lên tới 60.288 người. Số người tham gia BHTN là 50.433 người. Đặc biệt, tính đến hết tháng 3/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 2.269 người - là địa phương khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đứng đầu toàn quốc trong quý 01/2019.

Cán bộ BHXH tỉnh Sóc Trăng trao đổi nghiệp vụ

Tính đến hết 31/3/2019, thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 487.605 triệu đồng, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ là 47.820 triệu đồng, bằng 2,21% số phải thu theo dự kiến kế hoạch BHXH Việt Nam giao (chỉ tiêu giao nợ dự kiến của quý I là 2,61%), trong đó nợ từ 01-6 tháng là 5.057 triệu đồng; nợ trên 06 tháng là 22.929 triệu đồng. BHXH tỉnh cũng thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch thuận lợi, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam.

Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có 1.756/1.844 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN (đạt 95,23%). Trong đó, các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp quản lý thu đã thực hiện 167/168 đơn vị (đạt 99,41%); các đơn vị do BHXH các huyện, thị xã, thành phố quản lý thu đã thực hiện 1.589/1.676 đơn vị (đạt 94,81%). Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao. BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra liên ngành; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, các đại lý thu, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra nội bộ. Trong tháng 3 năm 2019, BHXH tỉnh tiến hành thanh tra tại 08 đơn vị SDLĐ với số tiền nợ BHXH, BHYT khi có Quyết định thanh tra là 3.539 triệu đồng; số tiền đơn vị nộp khắc phục nợ trong thời gian thanh tra và khi thực hiện có kết luận thanh tra là 428 triệu đồng; Thanh tra đóng BHXH, BHYT tại 06 đơn vị SDLĐ, điều chỉnh truy thu 17 lao động với số tiền 14 triệu đồng tại 04 đơn vị thuộc huyện Kế Sách. Giám đốc BHXH tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 06 đơn vị, với số tiền 568 triệu đồng (trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt 03 đơn vị với số tiền 487 triệu). Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; dự thảo công văn chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Phối hợp Sở Y tế đóng góp dự thảo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ mua BHXH tự nguyện cho các đối tượng năm 2019; Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2019 - 2020; tham mưu UBND tỉnh lập báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH giai đoạn 2014- 2018.

Nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2019, BHXH tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị quyết tâm thực hiện. Trong đó tiếp tục hướng dẫn đơn vị SDLĐ sử dụng phần mềm giao dịch điện tử; đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng. Tiếp tục phối hợp trong việc khai thác các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và ngành Bưu điện để triển khai các biện pháp khai thác mở rộng đối tượng tham gia, phấn đấu đạt các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; tiến hành Thanh tra chuyên ngành và thanh tra chuyên ngành đột xuất các đơn vị cố tình để nợ đọng kéo dài; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh để tổ chức đôn đốc doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, đồng thời phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh để đôn đốc thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục tổ chức tốt việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn, BHXH hàng tháng, một lần, trợ cấp BHTN phát sinh, quản lý đối tượng hưởng và lập danh sách chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo quy định. Thường xuyên nắm tình hình, phối hợp BHXH các huyện, các đơn vị SDLĐ về tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH theo quy định hiện hành, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố, tập trung ở các địa phương có nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa tham gia BHXH tự nguyện và BHYT; Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan để tuyên truyền thường xuyên, liên tục chính sách BHXH, BHYT và kết quả hoạt động của BHXH tỉnh Sóc Trăng. Kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường quý I/2019 ở một số cơ sở KCB BHYT theo thông báo của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực Phía Bắc; Giám định chi phí KCB BHYT quý II/2019 trên phần mềm giám định BHYT; Thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc tạm thời xác định tổng mức trần thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến năm 2018; Giám định chi phí KCB BHYT trực tiếp tại các cơ sở KCB khi có phát sinh vấn đề; Tham gia xét thầu năm 2019 tại các Hội đồng Đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế của cơ sở KCB BHYT.

Tiếp tục nghiên cứu, khai thác, ứng dụng các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hiện hành và khi điều chỉnh, nâng cấp; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ tại tỉnh, bộ phận nghiệp vụ BHXH các huyện nhằm thực hiện tốt hệ thống các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống mạng, quản lý thiết bị và an ninh thông tin,… hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong triển khai, thực hiện./.

Thanh Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam