Sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

19/11/2019 08:52:25
Từ ngày 15/11/2019, quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT được sửa đổi, bổ sung – đây là nội dung của Quyết định số 2058/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Quyết định số 2058/QĐ-BHXH ngày 15/11/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12/07/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi quy định trang phục người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT (ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12/01/2017):

“Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT được cấp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca-ra-vát, dây thắt lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cầu vai”.

Quyết định số 2058/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký.

Năm 2016 - tháng 09/2019, BHXH Việt Nam thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động

Từ năm 2016, cơ quan BHXH được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ. Năm 2016 - tháng 09/2019, tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động; qua đó, phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng; phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục truy thu đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 155.058 lao động do đóng thiếu mức tiền lương quy định, số tiền yêu cầu truy thu đóng là 157.401 triệu đồng; số tiền các đơn vị nợ trước khi có quyết định thanh tra là 8.532.525 triệu đồng, số tiền đơn vị đã nộp là 3.583.144 triệu đồng (đạt tỷ lệ 42%); ban hành 2.028 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 75.359 triệu đồng.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam