Tăng cường giám sát việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT

17/01/2020 10:35:44
Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT năm 2020, sau khi thống nhất với BHXH Việt Nam, Bộ Y tế ban hành Công văn số 140/BYT-AIDS ngày 10/01/2020.

(Ảnh minh họa)

Tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn cơ sở điều trị HIV/AIDS và người bệnh sử dụng thuốc kháng HIV (ARV) từ nguồn Quỹ BHYT

Các cơ sở điều trị HIV/AIDS (sau đây viết tắt là cơ sở y tế) cung cấp thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT năm 2020 khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT có điều trị HIV/AIDS với cơ quan BHXH; đã lập nhu cầu sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT để điều trị cho người nhiễm HIV năm 2020 và được phân bổ trong kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; trường hợp trong năm phát sinh cơ sở y tế chưa được lập nhu cầu sử dụng thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT và chưa được phân bổ trong kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, cơ sở y tế có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp bổ sung hoặc điều chuyển thuốc về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) xem xét quyết định.

Người bệnh nhận thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT: Người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn điều trị thuốc ARV trong danh mục thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT năm 2020, có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và được điều trị tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV từ nguồn Quỹ BHYT năm 2020.

Thanh toán, quyết toán sử dụng thuốc và thanh toán phần cùng chi trả thuốc ARV

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát việc sử dụng thuốc ARV nguồn quỹ BHYT, đề nghị các cơ sở y tế đề xuất mua thuốc phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dẫn điều trị; huy động các nguồn tài chính hợp pháp để đảm bảo kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV cho người bệnh có thẻ BHYT; giao đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố là đơn vị đầu mối quản lý và thanh quyết toán chi phí phần cùng chi trả thuốc ARV cho cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trong trường hợp không có Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại địa phương (sau đây viết tắt là các Quỹ) hoặc các Quỹ này không hoạt động.

Đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố căn cứ thông báo của cơ quan BHXH đối với kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV phát sinh đến hết ngày 31/12/2019, thực hiện thanh toán cho cơ quan BHXH để thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước và các chương trình dự án theo quy định về quyết toán ngân sách hiện hành. Đối với tỉnh, thành phố sử dụng nguồn ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV, lập dự toán kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV gửi Sở Y tế để trình cấp có thẩm quyền tại địa phương để được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế hằng năm; quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí phần cùng chi trả thuốc ARV phát sinh trong năm với cơ quan BHXH tỉnh, thành phố theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối với tỉnh, thành phố được các chương trình, dự án quốc tế hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV, hằng quý, cùng với thời gian tổng hợp báo cáo quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH lập báo cáo tổng hợp quyết toán chi phí thuốc ARV (Mẫu số 03/ARV) gửi Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, thông báo cho đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố; sau khi nhận được Mẫu số 03/ARV, đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí cùng chi trả thuốc ARV do cơ quan BHXH thông báo gửi các dự án để được thanh toán, đồng thời, gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS để theo dõi; ngay sau khi nhận được thông báo của đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố, các dự án có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán chi phí cùng chi trả thuốc ARV về BHXH Việt Nam.

Các cơ sở y tế chịu trách nhiệm kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Định kỳ hằng tháng, cơ sở y tế cập nhật trên phần mềm in các báo cáo theo mẫu quy định; bộ phận CNTT đối chiếu với Phòng Tài chính kế toán, gửi biểu mẫu quy định lên Công tiếp nhận của Hệ thống Thông tin giám định BHYT, Phòng Tài chính kế toán gửi báo cáo bằng văn bản về cơ quan BHXH và Sở Y tế.

Công văn số 140/BYT-AIDS

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam