Tăng mới 17.144 lao động tham gia BHXH bắt buộc qua dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp

09/08/2019 15:51:57
Từ cơ sở dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, BHXH các tỉnh, thành phố đã vào cuộc tích cực rà soát các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động… để từng bước phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố khai thác dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, trong tháng 07/2019, BHXH các địa phương đã đôn đốc 12.354 đơn vị chưa tham gia BHXH. Với tinh thần quyết liệt, vận động, đôn đốc đã có 2.712 đơn vị đăng ký tham gia, với 17.144 lao động. Lũy kế đến nay có 48.887 đơn vị đăng ký tham gia với 518.093 lao động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đối tượng và giảm nợ đọng BHXH, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần bám sát nhiệm vụ đã phân công cho các Phòng,  BHXH cấp huyện và công chức, viên chức; theo dõi, đôn đốc thực hiện đúng thời gian, đạt hiệu quả trong khai thác dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp. Đồng thời, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố để đề xuất chỉ đạo việc phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chính sách BHXH đối với các đơn vị cố tình không chấp hành.

Thường xuyên quán triệt, đánh giá, kiểm điểm và chia sẻ kinh nghiệm hay, giải pháp hiệu quả về tình hình và kết quả thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân liên quan (Phòng, BHXH cấp huyện và công chức, viên chức); sớm khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức khai thác đạt hiệu quả cao về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam