Thái Nguyên: Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào đời sống

02/04/2019 17:01:23
Nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Cải cách chính sách BHXH, ngày 29/03/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về Phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH.

Hình ảnh Lễ ra quân Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyên tại Thái Nguyên

Theo đó, tại Công văn số 1041/UBND-KGVX gửi BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN - đặc biệt là BHXH tự nguyện, chỉ đạo các đơn vị thuộc BHXH tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH; phối hợp với Bưu điện tỉnh thống kê, rà soát, xác định, phân loại đối tượng; chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp số người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác nhận trước khi chuyển Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đối tượng do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, quản lý thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia BHXH tự nguyện. Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyên thông qua các Hội nghị tuyên truyền tại cơ sở; chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; thường xuyên thông tin cho cơ quan BHXH tỉnh kết quả thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực hiện (ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX, ngày 31/03/2019, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cùng với 63 Bưu điện tỉnh, thành cả nước đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyên vì An sinh xã hội, vì lợi ích của người dân” nhằm đưa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết về đối tượng, phương thức đóng, mức đóng, thủ tục tham gia, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện). Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến các nội dung về chính sách, pháp luật BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH trên địa bàn.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cung cấp thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cơ quan BHXH và Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện và xác định kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng được nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, xác định đối tượng; hỗ trợ tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam