Tham gia BHXH & Bài toán tiết kiệm cho tương lai

13/11/2017 10:26:37
Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về lợi ích, bài toán tiết kiệm cho tương lai của người lao động, đáng chú ý sự so sánh giữa việc tham gia BHXH với việc tham gia các loại hình bảo hiểm thương mại khác hoặc so sánh việc đóng BHXH hàng tháng với việc gửi tiền tiết tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Trên thực tế rất khó có câu trả lời chi tiết khi so sánh, đánh giá như trên, vì việc tham gia BHXH và bảo hiểm thương mại cũng như việc gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại vốn có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Tuy nhiên, nếu đặt dưới một góc nhìn tương đối nhất, có thể phân tích đặc điểm, bản chất của BHXH, bảo hiểm thương mại và gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng như sau.