Thanh Hóa: 1.907 giáo viên mầm non ngoài công lập, cán bộ xã là bệnh binh các hạng được truy thu BHXH

21/02/2020 07:39:44
Thực hiện Công văn số 835/BHXH – BT ngày 20/03/2019, Công văn số 4261/BHXH – BT ngày 14/11/2019 của BHXH Việt Nam về Truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng, ngày 18/02/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 583/QĐ- UBND về Phê duyệt Danh sách truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập, cán bộ xã là bệnh binh các hạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại Thanh Hóa, số người cần truy thu BHXH bắt buộc là 1.921 người, bao gồm 1.907 giáo viên mầm non ngoài công lập và 14 cán bộ xã là bệnh binh các hạng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. BHXH tỉnh có trách nhiệm thực hiện truy thu, ghi nhận quá trình công tác để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.

Về truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non, giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc. Số tiền truy thu BHXH tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH (Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), cụ thể:

- Thời gian từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2006, bằng 15%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 5%, còn lại do Ngân sách địa phương đóng.

- Thời gian từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2009, bằng 16%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 5%, còn lại do Ngân sách địa phương đóng.

- Thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011, bằng 18%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 6%, còn lại do Ngân sách địa phương đóng.

- Thời gian từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013, bằng 20%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 7%, còn lại do Ngân sách địa phương đóng.

- Thời gian từ tháng 01/2014 đến nay, bằng 22%; trong đó, người lao động truy đóng bằng 8%, còn lại do Ngân sách địa phương đóng.

Về truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm hoặc giữ các chức danh, hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và thời gian làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. Riêng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, cán bộ xã là bệnh binh hạng 1, hạng 2 thì không phải truy đóng BHXH theo quy định tại Điểm 6 Mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/05/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Số tiền truy thu BHXH tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) mức sinh hoạt phí, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH (Luật BHXH năm 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ), cụ thể như sau:

- Đối với thời gian từ tháng 01/1998 đến tháng 10/2003 làm hoặc giữ các chức danh và hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, bằng 15%; trong đó, cán bộ xã đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

- Đối với thời gian làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP (từ tháng 10/2004): Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006, bằng 15%, trong đó, cán bộ xã truy đóng BHXH bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng; từ tháng 01/2007 đến khi đã tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, bằng 16%,  trong đó, cán bộ xã truy đóng BHXH bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam