Thanh tra, khiếu nại về BHYT

27/02/2015 20:12:53
Hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thanh tra, khiếu nại, tố cáo về BHYT?

Trả lời:

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định:

Thanh tra y tế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về BHYT.  Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHYT, việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về BHYT được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tranh chấp về BHYT là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm BHYT giữa các đối tượng: Người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, người đại diện của người tham gia BHYT; Tổ chức, cá nhân đóng BHYT theo quy định; Tổ chức BHYT; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tranh chấp về BHYT được giải quyết theo trình tự như sau: Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp; Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam