Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05/12/2018 17:06:44
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai là 09 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ chọn để việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ ngày 10/01/2019.

(Ảnh minh họa)

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2019, của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra, trách nhiệm quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai (sau đây gọi tắt là tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm).

Theo đó, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp huyện là công chức các phòng Y tế, Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viên chức Trung tâm Y tế; ở cấp xã là công chức Văn hóa - Xã hội, công chức phụ trách nông nghiệp, kinh tế và viên chức Trạm Y tế; ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ yêu cầu quản lý về an toàn thực phẩm của địa phương giao công chức, viên chức khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã hoặc công chức, viên chức các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan quản lý công chức, viên chức đó.

Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

Ở cấp huyện, tham mưu cho Phòng Y tế và các phòng chuyên môn khác của huyện xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm để gửi Phòng Y tế là đầu mối tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia đoàn thanh tra hoặc thanh tra độc lập việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý an toàn thực phẩm theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện; tham gia đoàn thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nội dung an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp trên; giúp Phòng Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chủ tịch UBND cấp huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Ở cấp xã, tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và tổ chức thực hiện; tham gia đoàn thanh tra hoặc thanh tra độc lập việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý an toàn thực phẩm theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã; giúp UBND cấp xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của Chủ tịch UBND cấp xã, tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Về chế độ, chính sách, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được hỗ trợ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra an toàn thực phẩm; được trang bị trang phục và được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.

Nội dung thanh tra an toàn thực phẩm

- Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

- Hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

- Hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

- Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam