Thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

17/07/2019 16:07:33
Đây là một trong những nội dung Kết luận của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 7/2019 và hướng dẫn sử dụng phầm mềm giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định 166/QĐ-BHXHdiễn ra ngày 8/7/2019.

Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT ngày 8/7/2019

Sau khi nghe đại diện Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; Trung tâm Công nghệ thông tin và Công ty Tecapro hướng dẫn sử dụng phần mềm giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thu, giải quyết chế độ chính sách BHXH thời gian qua.

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu:  Ban Thu chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, trình Lãnh đạo Ngành. Tổ chức tập huấn quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để triển khai toàn quốc. Xây dựng, giao bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 cho BHXH các tỉnh thông qua hình thức phối hợp với Bưu điện đối với các tỉnh, trình Lãnh đạo Ngành. Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Lãnh đạo Ngành phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2019 trong toàn Ngành và đề xuất khen thưởng phát triển BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019.

Ban Sổ - Thẻ tiếp tục theo dõi, đôn đốc BHXH các tỉnh phối hợp với Bưu điện thực hiện in và chuyển phát Mẫu C12-TS, đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng lao động nhận được trước ngày 09 hàng tháng. Chỉ đạo đánh giá công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Ban Thu xây dựng kế hoạch thanh tra đột xuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo dữ liệu do cơ quan Thuế chuyển giao.

Trung tâm Công nghệ Thông tin phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH nghiên cứu đề xuất bổ sung một số tính năng trên phần mềm Hệ thống Quản lý thu, sổ thẻ (TST) và dữ liệu Hộ gia đình cho phù hợp và liên thông với phần mềm TCS đảm bảo đủ căn cứ để giải quyết các chế độ BHXH. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp mã số BHXH cho người tham gia trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình…

Phó Tổng Giám đốc yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia, thu và giảm nợ BHXH, BHYT; tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp trên cơ sở rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Phối hợp với Bưu điện thực hiện in và chuyển phát Mẫu C12-TS  theo đúng quy định tại Công văn số 3952/BHXH-ST ngày 04/10/2018 của BHXH Việt Nam; đảm bảo 100% các đơn vị sử dụng lao động nhận được trước ngày 09 hàng. Triển khai ứng dụng phần mềm TCS theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Chỉ đạo các phòng, bộ phận nghiệp vụ liên quan xử lý những vướng mắc về dữ liệu TST theo Thông báo kết luận số 2399/TB-BHXH ngày 02/7/2019. Trường hợp đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động nhưng chưa thực hiện việc rà soát trước khi bàn giao theo hướng dẫn tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 đến khi xét duyệt, giải quyết chế độ chính sách mới phát hiện sai sót thì chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kịp thời khắc phục để giải quyết theo đúng thời hạn quy định, không gây khó khăn đối với người lao động…/.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam