Cơ chế lương mới cho doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo quy định 2 vấn đề chính về xác định bậc lương duy nhất cho mỗi chức danh và mức tạm ứng tối đa 70% lương, thưởng cho người quản lý. Bộ Lao động thương binh xã hội đang dự thảo Đề án Đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam