Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết số 27 và 28-NQ/TW

20/12/2019 15:49:56
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11454/VPCP-KTTH ngày 17/12/2019 của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính và BHXH Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW) và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW), Thủ tướng Chính phủ:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ; có kế hoạch, lộ trình triển khai các nhiệm vụ công việc cụ thể cần thực hiện trong năm 2020; trong đó lưu ý việc rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và chuẩn bị phương án bố trí nguồn phục vụ cải cách tiền lương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; có kế hoạch, lộ trình triển khai các nhiệm vụ công việc cụ thể cần thực hiện trong năm 2020; trong đó lưu ý việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện, bảo đảm phát triển hệ thống BHXH hiệu quả, bền vững; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam