Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH

19/04/2017 13:26:54
Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1279/KH-BHXH ngày 14/04/2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp triển đối tượng tham gia BHXH.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN tại Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-202; BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo kịp thời và hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tạo sự chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan BHXH đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo luật định tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và đóng thuế để tổ chức thực hiện, đảm bảo năm 2017 thực hiện đạt trên 70% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; năm 2018 đạt trên 80%; năm 2019 đạt trên 90% và từ năm 2020 trở đi đạt 100% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Đề xuất các giải pháp để phát triển người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hằng năm phát triển tăng từ 30% trở lên so với năm trước.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Phối hợp cơ quan Thuế xác nhận số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo luật định tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và đóng thuế. Trong đó, chỉ rõ Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thiện hệ thống trao đổi thông tin với cơ quan Thuế đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ngành như phân loại được danh sách đơn vị, lao động cơ quan Thuế đang quan lý chưa tham gia BHXH, BHTN hoặc chưa tham gia đủ số người lao động thuộc diện phải tham gia; danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi…

Ban Thu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho từng tỉnh; xây dựng quy trình khai thác, quản lý và sử dụng thông tin do cơ quan Thuế cung cấp để tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

Đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị trốn đóng BHXH, BHTN về lao động, số tiền nợ đóng BHXH, BHTN.

Đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo từng nhóm đối tượng; trình Tổng Giám đốc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho BHXH tỉnh đảm bảo theo lộ trình, mục tiêu; cung cấp thông tin các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ về lao động, số tiền đóng đến cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định…

BHXH tỉnh phối hợp với sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND cấp huyện thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua…

Công văn nêu rõ từng giải pháp cụ thể như: Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN đối với doanh nghiệp và người dân; Tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN theo quy định; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN…/.

TD

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam