Thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

24/05/2019 14:43:29
Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân Việt Nam; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới cần làm đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ Luật BHXH ngày 20/11/2014, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết; trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý, nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ (mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam), thành phần hồ sơ gồm đơn chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cho cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng sẽ được nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý (Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam