Tiền Giang: 04 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

12/10/2018 08:55:46
Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị - Đây là quyết tâm của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tại Chương trình hành động số 34-CT/TW ngày 10/09/2018 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Chương trình hành động, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW cụ thể là phấn đấu đến năm 2021, Tiền Giang có khoảng 27% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 22% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 20% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Đến năm 2025, có khoảng 37% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 27% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 30% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Đến năm 2030, có khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Từ năm 2021 trở đi, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đưa chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt từ 95% trở lên.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đề ra các giải pháp trọng tâm và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện đảm bảo đưa Nghị quyết đi vào đời sống nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH đi đôi với tăng số người người thụ hưởng quyền lợi BHXH,  đặc biệt là chế độ hưu trí. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bổ sung mục tiêu phấn đấu tham gia BHXH vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

Tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH

Các cấp chính quyền cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về BHXH. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận trục lợi tiền BHXH. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo lộ trình, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Có chính sách hỗ trợ thêm cho những người tham gia BHXH tự nguyện ngoài các chính sách theo quy định của Nhà nước, đưa chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương. Chỉ đạo phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Thuế, Lao động – Thương binh và Xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý đối với người  tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Kiện toàn, nâng cao năng lực và sắp xếp bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN từ tỉnh đến huyện theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHTN, góp phần ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH theo hướng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa XII, Luật BHXH, các văn bản có liên quan; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHXH.

Nguyễn Văn Tâm (BHXH tỉnh Tiền Giang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam