Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển bền vững

Những năm qua, BHXH Việt Nam có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã có những trao đổi về định hướng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam