Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước

09/07/2018 16:19:31
Tại Công văn số 6294/VPCP-KSTT về Thực hiện công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thi hành có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình nhắc nhở các Bộ, ngành thường xuyên rà soát, kịp thời công bố, cập nhật thông tin thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo thuận lợi cho việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính tại địa phương.

Giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để làm cơ sở cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Giao Văn phòng Chính phủ sớm tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04 của các Bộ, ngành, địa phương năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 04 cấp chính quyền. Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, hoàn thành trong Quý IV năm 2018.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam