Tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT

15/05/2018 21:31:04
Nằm trong chương trình Phiên họp toàn thể thứ 24, chiều ngày 15/5, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đánh giá báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016-2018 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021.

Tại cuộc họp, Ủy ban Thường vụ quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016-2018, phương án xây dựng chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021.
Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội xây dựng báo cáo thẩm tra, trong đó đánh giá: Việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 - 2018 được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành BHXH và các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn về an sinh xã hội; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của công tác BHXH; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về trình độ quản lý của hệ thống BHXH Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Công tác thu, chi các chế độ bảo đảm cân đối quỹ; việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN bảo đảm đúng, đủ và kịp thời; đầu tư an toàn và bảo toàn tăng trưởng quỹ.
Công tác cải cách hành chính trong thực hiện chính sách đạt được nhiều kết quả đột phá, đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. BHXH Việt Nam đã thăng hạng 18 bậc so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung về dịch vụ công của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; góp phần tăng thứ hạng về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Việc ưu tiên bố trí kinh phí cho đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH đã mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, BHTN. Đến nay, BHXH Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xây dựng hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc bước đầu đạt kết quả tốt, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng và trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Tuy nhiên, Ủy ban về các vấn đề xã hội cũng đánh giá: khi xây dựng nhu cầu chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2016 - 2018 chưa dự báo một số chi phí để triển khai một số nhiệm vụ mới phát sinh theo quy định của Luật BHXH như bàn giao sổ BHXH cho người lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp số định danh và quản lý đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình...
Ủy ban thống nhất với Chính phủ về căn cứ pháp lý làm cơ sở để xác định chi phí quản lý BHXH, BHTN cho giai đoạn 2019 - 2021, đồng thời đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, hiệu quả, thực hiện theo định biên vị trí việc làm phù hợp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò trụ cột của BHXH, BHYT, BHTN đối với an sinh xã hội; tích cực hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành ổn định, thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm.
Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ rà soát các thông tin về dự báo phát triển đối tượng, đảm bảo dự báo sát với khối lượng công việc thực tế; cân nhắc bổ sung dự báo về các yếu tố có tác động lớn tới thu, chi BHXH, BHTN gắn với định hướng cải cách chính sách tiền lương, cải cách BHXH (ví dụ: việc đánh giá lại và điều chỉnh quy định pháp luật về điều kiện hưởng BHXH một lần, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động....
Cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về chi đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ bản cho ngành BHXH trong giai đoạn 2019 - 2021 và giảm dần trong những năm tiếp theo đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan. Việc đầu tư phải gắn với lộ trình hiện đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, và hoàn thành mục tiêu triển khai 100% dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử.
Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phân tích đánh giá hiệu quả chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2016-2018, thảo luận về chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2019 - 2021.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ mức chi phí quản lý BHXH, BHTN bình quân giai đoạn 2019 – 2021, đã được xây dựng với nhiều điểm mới tiến bộ, tích cực hơn, lộ trình thực hiện bảo đảm tính khả thi. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quan tâm và dành nguồn lực lơn hơn cho công tác truyền thông, phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH theo Nghị quyết mới của Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Bảo đảm chất lượng hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ; tăng cường thanh tra, kiểm tra; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hiệu quả phục vụ người dân./.

 

Minh Đức

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam