Tiếp tục triển khai mở rộng việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh

25/06/2019 08:24:06
Ngày 17/06/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1379/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019; trong đó, nhấn mạnh việc xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc triển khai các nhiệm vụ Bộ được giao trong năm 2019 theo Quyết định số 3166/QĐ-BTP ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 – 2020.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, các nội dung chính triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 bao gồm: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; triển khai mở rộng việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn, đôn đốc, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 896 trong năm 2019.

Trong đó, ở nội dung triển khai mở rộng việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Kế hoạch nêu rõ việc tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung; trong đó, có phần mềm đăng ký khai sinh điện tử phục vụ cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiếp nhận số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh để hình thành Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung được áp dụng đồng bộ tại các địa phương, tiếp tục cung cấp dữ liệu công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiếp nhận số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, từng bước thiết lập, hình thành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đồng thời, đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam