Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới

25/02/2019 16:28:34
Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-NCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới” và Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua theo dõi, tổng hợp cho thấy, sau 01 năm thực hiện, toàn Ngành đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, cần được khắc phục kịp thời để phát huy cao nhất hiệu lực, hiệu quả công tác truyền thông trong tình hình mới.

TS Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 96/NQ-BCS

Công tác triển khai thực hiện
Ngay sau khi Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS và Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ kèm theo Đề cương phổ biến, quán triệt Nghị quyết 96 do Ban Tuyên giáo Đảng ủy biên soạn; cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan mật thiết với công tác truyền thông (Thực hiện CS BHXH, Thực hiện CS BHYT, Thu, Sổ - Thẻ, Pháp chế, Thanh Tra - Kiểm tra, Hợp tác quốc tế, Dược và Vật tư y tế, Thi đua - Khen thưởng, Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến Bắc); cùng toàn thể công chức, viên chức Trung tâm truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH được Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn chủ trì, triệu tập, nghe Ban Tuyên giáo Đảng ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt sâu về nội dung Nghị quyết.

Với sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, sự phối hợp của Trường đào tạo Nghiệp vụ BHXH, Trường đào tạo cán bộ, Bộ Thông tin & Truyền thông, trong tháng 11/2017, Ngành đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH và cán bộ chuyên trách công tác truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời trang bị kiến thức về truyền thông, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 96 -NQ/BCS.

Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 03/01/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan về thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã yêu cầu lồng ghép nội dung phổ biến, quán triệt lại Nghị quyết số 96-NQ/BCS ngay trong sinh hoạt chuyên đề Quý I/2018; nhằm giúp cho việc nắm bắt nội dung Nghị quyết tại cơ quan BHXH Việt Nam được sâu sắc, thống nhất, đồng bộ hơn.

Đến hết thời hạn quy định phổ biến, quán triệt (30/10/2018): Tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, có 9 đơn vị báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy (Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Ngành, Ban Thực hiện CS BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Truyền thông, Vụ Pháp chế, Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Văn phòng); 7 đơn vị đã phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên, người lao động (Tạp chí BHXH, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Ngành, Ban Thực hiện CS BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Truyền thông, Vụ Pháp chế, Báo BHXH, trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH); 18 BHXH các tỉnh, thành phố có báo cáo tổ chức Hội nghị toàn phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên; có 44 đơn vị gửi báo cáo chương trình, kế hoạch thực hiện; trong đó 40 đơn vị báo cáo đúng hạn (15/11/2017).
Kết quả đạt được

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong toàn Ngành trong tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT

Cùng với việc quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 96, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong toàn Ngành trong tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT. Chỉ trong năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành 08 Chương trình, Kế hoạch truyền thông thường xuyên và trọng điểm. Các Chương trình, Kế hoạch truyền thông đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, tương ứng với từng đối tượng truyền thông, có nội dung và hình thức truyền thông phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm tính xuyên suốt, thường xuyên, liên tục của công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành trong việc tham gia vào công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được nâng lên một bước; chủ động tham gia vào các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Cùng với việc kịp thời ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phù hợp với những quy định mới của Luật Báo chí 2016 và Luật Tiếp cận thông tin, kỷ luật phát ngôn trong toàn Ngành được chấn chỉnh và thực hiện tốt, bảo đảm cung cấp đầy đủ, trung thực, rõ ràng, khách quan các thông tin về chế độ, chính sách và hoạt động của Ngành đến các cơ quan báo chí và công dân.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông

Thực hiện Nghị quyết 96, tại Trung ương, BHXH Việt Nam nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Trung tâm, bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm; tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông kiện toàn từ 03 phòng chức năng lên 06 phòng; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phòng của Trung tâm cũng được kiện toàn; bổ sung đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, nghiệp vụ trong lĩnh vực báo chí truyền thông; bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Biên tập Báo BHXH…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, viên chức làm công tác truyền thông trong toàn hệ thống được chú trọng: trong 02 năm 2017- 2018, ngoài 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho công chức các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, 63 tỉnh, thành phố và viên chức chuyên trách công tác truyền thông; 01 lớp tập huấn về kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông cho viên chức phụ trách công tác truyền thông trong toàn hệ thống; 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông cho toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt và viên chức làm công tác truyền thông của đơn vị.

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư

Thực hiện nghiêm túc định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 96-NQ/BCS, việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị truyền thông được cảnh báo, nhắc nhở; việc phân bổ kinh phí truyền thông được đổi mới, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho công tác truyền thông đã được tiến hành, thông qua việc phân bổ kinh phí truyền thông gắn với các tiêu chí về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; ưu tiên kinh phí truyền thông để tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đối tượng truyền thông, coi trọng tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Thực hiện cơ chế tự chủ đối với 02 cơ quan Báo, Tạp chí của Ngành, chuyển đổi sang cơ chế đặt hàng, giao khoán định mức, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí truyền thông và phát huy tốt nhất hiệu quả truyền thông.

Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội

Bằng nhiều kênh thông tin, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Trung tâm Truyền thông đã thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội. Chỉ trong năm 2018, trên các báo, trang mạng xã hội, các kênh truyền hình đã có 133.917 tin, bài, thông tin, trạng thái, comment... về lĩnh vực BHXH, BHYT, trong đó, Báo in: 8.116 tin, bài; Báo điện tử (bao gồm cả phát thanh, truyền hình đã được đưa lên trang điện tử): 56.156 tin, bài, comment; Mạng xã hội: 69.654 tin, bài, trạng thái, comment… Trong đó, chỉ có khoảng 0,01% tin, bài, trạng thái trong số đó phản ánh về những tồn tại, hạn chế cần được xử lý, và chỉ có khoảng 20% của 0,01% đó là những phản ánh liên quan đến tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH và những cá nhân, tổ chức có liên quan. 100% các thông tin phản ánh “có vấn đề” đã được BHXH Việt Nam xử lý quyết liệt, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của dư luận.

Việc theo dõi, nắm bắt dư luận, phản hồi của công chúng được coi trọng, kịp thời đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý sự cố truyền thông, hạn chế ảnh hưởng, tác hại, nhất là khi có những thông tin bất lợi về Ngành.

Phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong ngành

Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Trang tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ lực trong truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, ngay sau khi Nghị quyết 96 được ban hành, Tạp chí BHXH và Báo BHXH đã được thành lập Phòng Thông tin điện tử, chính thức đưa vào vận hành độc lập Trang thông tin điện tử của Tạp chí và Báo; Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam không ngừng được nâng cấp, đổi mới giao diện, mở thêm phiên bản tiếng Anh, chất lượng thông tin không ngừng được cải tiến, nâng cao hiệu quả truyền thông của các cổng/trang thông tin điện tử,  phù hợp với xu thế phát triển truyền thông trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đưa các ứng dụng trên Internet vào công tác truyền thông: xây dựng Fanpage Ngành BHXH; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot), sử dụng hệ thống nhắn tin tự động; xây dựng bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp,…

Nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân

Với việc quán triệt sâu sắc quan điểm “BHXH, BHYT là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ”, năm 2018, BHXH Việt Nam đã xác định mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tiếp tục được quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống, từ đó góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Nghị quyết số 96-NQ/BCS chỉ rõ cả về nhận thức, trách nhiệm, cách thức thực hiện, công tác phối hợp cùng các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra rất cụ thể, xác đáng; việc kịp thời ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc đã tạo nên một bước chuyển quan trọng trong công tác truyền thông; góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ giao năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/BCS cũng còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nhìn chung được các đơn vị nghiệm túc thực hiện; tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp cận một văn bản quan trọng mang tầm định hướng chiến lược về công tác truyền thông, có rất nhiều quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mới, một số đơn vị gặp lúng túng trong tổ chức thực hiện; mặt khác do thời điểm triển khai vào hơn 02 tháng cuối năm, các đơn vị gặp nhiều khó khăn, vì đang tập trung cao độ cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác truyền thông tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Việc tổ chức bộ máy làm công tác truyền thông tại BHXH cấp tỉnh, huyện chưa thực hiện được, do thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng truyền thông mới tập trung ở công chức lãnh đạo và viên chức chuyên trách truyền thông, chưa triển khai được sang các lĩnh vực chuyên môn liên quan khác.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác truyền thông và công tác phục vụ đối tượng là hai mặt của một vấn đề, có mối quan hệ biện chứng; tuy nhiên, do còn hạn chế nhất định, nhận thức chưa sâu sắc, trách nhiệm chưa cao trong thực thi công vụ và phát huy vai trò thông tin viên, tuyên truyền viên.

Một số kiến nghị, đề xuất

Công tác phối hợp thực hiện truyền thông theo tinh thần Nghị quyết số 96, giữa công tác Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành cần phải được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ hơn.

Trong toàn Ngành, đặc biệt là cấp ủy các đơn vị trực thuộc và thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96-NQ/BCS; phục vụ hiệu quả công việc của các đơn vị, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông của toàn Ngành. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trung tâm Truyền thông, Vụ Thi đua – Khen thưởng chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá, biểu dương, khen thưởng việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Ngành.

Cần tổ chức tốt hơn đội ngũ thông tin viên, tuyên truyền viên tại trong toàn Ngành, đặc biệt là cơ quan BHXH Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ thông tin, dư luận, nhất là mạng xã hội, sẵn sàng ứng phó và có giải pháp xử trí phù hợp, hiệu quả; bảo vệ uy tín, thành quả, hình ảnh của Ngành và sự nghiệp bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

TS Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam