Tiếp tục vươn lên, thực hiện vai trò, sứ mệnh trong bối cảnh, nhiệm vụ mới

21/12/2018 11:24:43
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, TS. Bùi Sĩ Lợi nhấn mạnh như vậy nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí BHXH. Là chuyên gia, độc giả lâu năm, cũng là cộng tác viên thân thiết của Tạp chí BHXH, TS. Bùi Sĩ Lợi luôn dành cho Tạp chí những bài viết quan trọng, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm.

Nhân dịp này, xin ông cho biết cảm nhận về chất lượng, hiệu quả cùng những đóng góp của Tạp chí BHXH đối với việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở nước ta?

TS.Bùi Sĩ Lợi: Chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta đã được Đảng, Nhà nước quan tâm từ rất lâu. Trong quá trình xây dựng, phát triển và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, có thể thấy sự phối hợp khăng khít, đầy trách nhiệm giữa Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội với các cơ quan của Chính phủ, mà BHXH Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng. Từ khi thí điểm BHXH ngoài quốc doanh để có cơ sở thực tiễn xây dựng Nghị định số 43/CP ngày 22/06/1993 của Chính phủ, hợp nhất tổ chức BHXH thống nhất trong phạm vi cả nước, qua các bước phát triển từ Nghị định 12/1995/NĐ-CP đến Nghị định số 01/2003/NĐ-CP, Luật BHXH năm 2006 đến Luật BHXH sửa đổi năm 2014, mỗi bước tiến của chính sách thể hiện đậm nét dấu ấn, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện chính sách và cơ quan tuyên truyền đưa chính sách đến gần với mọi người dân. Định hướng thực hiện BHYT toàn dân, mở rộng diện bao phủ đã được Luật hóa, tạo cơ sở quan trọng đảm bảo khả thi trong thực tiễn.

Trên tinh thần các quan điểm của Đảng và quy định của Hiến pháp, các cơ quan báo chí của nước ta trong những năm vừa qua đã tập trung tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, Tạp chí BHXH là cơ quan ngôn luận của BHXH Việt Nam luôn được đánh giá là đi trước đón đầu trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT và định hướng dư luận xã hội. Tạp chí đã có bước đổi mới, hoàn thiện về cả nội dung phản ánh, hình thức thể hiện tạo nên diện mạo mới. Tạp chí đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình, tập trung nghiên cứu lý luận chuyên sâu, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, giới thiệu kinh nghiệm hoạt động trong và ngoài nước, phổ biến kiến thức BHXH, BHYT và giải đáp thắc mắc đến với mọi tầng lớp nhân dân. Là bạn đọc thường xuyên của Tạp chí BHXH tôi nhận thấy, Tạp chí đã tập trung đi đúng vào mục tiêu truyền thông về chính sách An sinh xã hội, mà trọng tâm là 2 trụ cột chính: Chính sách BHXH và BHYT. Có thể khẳng định suốt 20 năm qua, Tạp chí BHXH đã có hệ thống các bài viết phân tích, đánh giá và định hướng dư luận theo quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội về công tác tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đã nhiều năm nay, Tạp chí BHXH đã đến được với các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, giúp cho các đại biểu tiếp cận thông tin BHXH, BHYT thuận lợi, đầy đủ, kịp thời, nhất là những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm thực tế, là cơ sở nền tảng quan trọng để các đại biểu dân cử thực thi nhiệm vụ thẩm tra, giám sát và xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng về BHXH, BHYT được ban hành như Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH cùng Luật BHXH, Luật BHYT được ban hành, sửa đổi, hoàn thiện, có đóng góp tích cực, hiệu quả của Tạp chí BHXH. Tạp chí thông tin đến bạn đọc trong và ngoài ngành những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, góp phần thay đổi nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về nguyên tắc đóng-hưởng, có chia sẻ giữa các thế hệ trong chính sách BHXH và chính sách BHYT là hoàn toàn theo nguyên tắc cùng chia sẻ, lấy số đông bù số ít với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Tạp chí BHXH tập trung phản ánh các mặt hoạt động nghiệp vụ của địa phương và của Ngành, qua sơ kết, tổng kết thực tiễn và đi sâu vào những nội dung phát hiện, đề xuất, kiến nghị, Tạp chí BHXH đã góp phần củng cố, làm rõ thêm lý luận về hoạt động BHXH, BHYT giúp cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động thực tiễn của Ngành; giúp BHXH các tỉnh, thành phố có điều kiện gắn lý luận với thực tiễn, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Có thể nói, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí, Tạp chí BHXH đã luôn bám sát các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, của Ngành, tâp trung luận giải những vấn đề nóng, dư luận quan tâm, làm tốt vai trò là cơ quan lý luận, chính trị, nghiệp vụ, diễn đàn vì sự nghiệp an sinh xã hội toàn diện của BHXH Việt Nam.

Là một chuyên gia, ông thường có những bài viết nghiên cứu, định hướng, chỉ đạo về chính sách BHXH, BHYT trên Tạp chí BHXH và cũng là độc giả của Tạp chí BHXH. Theo ông Tạp chí cần tập trung tuyên truyền nội dung gì trong thời gian tới?

TS.Bùi Sĩ Lợi: Vị thế của Ngành BHXH đã được nâng lên tầm cao mới, với trọng trách thực thi chính sách an sinh xã hội trụ cột của đất nước, nhiệm vụ rất vinh quang, nhưng thách thức không nhỏ, vừa phải thực hiện tốt Luật BHXH và Luật BHYT, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Đảng về BHXH, BHYT. Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT tiến tới BHXH và BHYT toàn dân; cân đối được quỹ BHXH, BHYT trong dài hạn là mục tiêu cơ bản cần phải đạt được. Để đáp ứng yêu cầu trên, đòi hỏi toàn Ngành phải triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động, trong đó vai trò của truyền thông là hết sức quan trọng, mà Tạp chí BHXH có vai trò, sứ mệnh đặc biệt. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trong thời gian tới Tạp chí BHXH cần phải có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận sâu sắc hơn, thể hiện rõ vai trò định hướng dư luận trong việc tổ chức và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong toàn Ngành. Tập trung phân tích sâu thêm những nguyên nhân cũng như đánh giá tác động của chính sách từ những góc nhìn đa chiều, toàn diện. Tạp chí BHXH cần nghiên cứu, giới thiệu nhiều hơn những kinh nghiệm tổ chức, quản lý BHXH, BHYT trên thế giới; phát huy vai trò là diễn đàn để các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trao đổi lý luận nghiệp vụ, đánh giá thực tiễn, dự báo những cơ hội và thách thức, đề xuất sáng kiến, thông tin khoa học góp phần hình thành hệ thống lý luận cơ bản về BHXH, BHYT. Trước những vấn đề mới đặt ra trong định hướng cải cách chính sách BHXH, hơn bao giờ hết, Tạp chí BHXH cần có kế hoạch, chiến lược truyền thông, luận bàn, phân tích sâu sắc làm rõ những vấn đề lý luận, giúp cho việc dẫn lối, soi đường cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, trở thành hiện thực, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Là một độc giả lâu năm, cũng là cộng tác viên thân thiết của Tạp chí BHXH, ông có điều gì cần chia sẻ với Tạp chí nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập?

TS.Bùi Sĩ Lợi: Đọc và theo dõi quá trình phát triển của Tạp chí trong suốt 20 năm vừa qua, tôi thấy rằng, mỗi chặng đường, mỗi bước đi của Tạp chí đều trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, thay đổi cả nội dung, hình thức và quy mô. Từ một tờ “Bản tin nội bộ” chuyển lên thành “Thông tin BHXH” và từ tháng 12/1998 đến nay là Tạp chí BHXH. Từ một Tạp chí Bản in, mỗi tháng 1 kỳ, nay đã phát triển 2 kỳ/ tháng, đồng thời tổ chức trang Tạp chí điện tử từ năm 2008 đến nay. Hình thức tuyên truyền, cách thức và nội dung tuyên truyền cũng như sự phổ cập của Tạp chí đến người dân cũng đã thay đổi rất lớn. Tạp chí BHXH mỗi kỳ phát hành lên tới trên 30.000 cuốn, đặc biệt số chuyên đề BHYT HS-SV phát hành gần 80.000 cuốn về tận cấp xã, phường. Tôi đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và cán bộ viên chức của Tạp chí đã rất chịu khó đi sâu nghiên cứu, học hỏi thay đổi cách thức làm báo, mở rộng mạng lưới cộng tác viên đến các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và từng người dân, để những bài viết ngày càng đi vào cuộc sống. Có thể thấy sự phát triển của Tạp chí BHXH gắn liền với sự phát triển của ngành BHXH. Trong những năm vừa qua, Ngành BHXH được Đảng, Nhà nước đánh giá là một ngành có sự phát triển rất vượt trội, năng động và đổi mới, cải cách hành chính để ngày càng mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, người dân. Trong niềm vinh quang đó có công sức đóng góp của Tạp chí BHXH. Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí BHXH, với tư cách của người vừa là bạn đọc, vừa là cộng tác viên thân thiết của Tạp chí, tôi chúc tất cả lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công chức và người lao động của Tạp chí BHXH sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục vươn lên để xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển toàn diện cả về nội dung, hình thức, xứng đáng là cơ quan thông tin lý luận, chính trị, nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, diễn đàn vì sự nghiệp An sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Thu Hương (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam