Tính lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018

19/09/2018 08:26:17
Một bạn đọc hỏi: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì cách tính lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi có thay đổi so vối trước không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 01/01/2018, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện như sau:

Lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH khi có thời gian đóng BHXH đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019, đủ 18 năm vàn ghỉ hưu năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động gồm cả nam và nữ được cộng 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Như vậy, người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75% thì lao động nữ phải đủ 30 năm đóng BHXH (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 25 năm). Lao động nam phải đủ 31 năm đóng BHXH; nghỉ năm 2019 phải đủ 32 năm; nghỉ năm 2020 phải đủ 33 năm; nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng BHXH mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75% (so với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 30 năm).

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam