Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Toàn Ngành tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

20/09/2019 10:10:56
Ngày 12/09/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác 08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2019. Để thông báo kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị, Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3376/TB-BHXH ngày 16/09/2019 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh việc biểu dương các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 08 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu rõ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành vẫn còn một số tồn tại như công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chưa được như mong muốn; tình trạng chi vượt dự toán Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT vẫn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố; việc xử lý dữ liệu hộ gia đình chưa đảm bảo đúng tiến độ, cá biệt còn một số tỉnh chưa tập trung, quyết liệt theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành. Tổng Giám đốc nghiêm khắc phê bình các tỉnh để xảy ra tình trạng nêu trên; đồng thời, yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục tái diễn các tình trạng tương tự, Giám đốc BHXH tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trường hợp cần thiết sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ, kể cả việc sắp xếp lại cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vào 03 công tác chính:

Thu, phát triển đối tượng và giảm nợ đọng

Giao Ban Thu hủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung rà soát dữ liệu các đơn vị, doanh nghiệp, lao động do ngành Thuế bàn giao. Trường hợp khi kiểm tra, xác minh có những đơn vị không có đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, phải tổng hợp cụ thể báo cáo Lãnh đạo Ngành. Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến hết năm 2019 phát triển tăng mới khoảng 600 nghìn đối tượng, Ban Thu xây dựng kế hoạch giao bổ sung cho BHXH các tỉnh, thành phố và cơ quan Bưu điện để triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 30/09/2019). Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo BHXH các tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị nộp đủ số tiền BHXH, BHTN, BHYT dứt điểm hàng tháng; kịp thời in, chuyển phát mẫu C12-TS đến các đơn vị sử dụng lao động.

Giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Ban Thu chỉ đạo BHXH các tỉnh tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT; phối hợp với Ban Thu và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Tổng Giám đốc ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam, trong đó, bổ sung chức danh Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành là Trưởng phòng Thu, khai thác và thu nợ, Giám đốc BHXH cấp huyện.

Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Ban Thu, Trung tâm Công nghệ Thông tin và các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, rà soát cấp mã số BHXH và dữ liệu hộ gia đình (đúng thời hạn, kế hoạch, tiến độ được BHXH Việt Nam giao).

Hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin tập trung chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, xử lý triệt để các trường hợp trùng dữ liệu, trùng mã số BHXH (hoàn thành xong trước 01/10/2019).

Giao Giám đốc BHXH các tỉnh trực tiếp chỉ đạo các phòng trực thuộc, BHXH cấp huyện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về chất lượng, tiến độ rà soát dữ liệu.

Tập trung triển khai thực hiện liên thông giữa các phần mềm của Ngành bao gồm thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, chi trả và tài chính, kế toán (hoàn thành trước ngày 30/10/2019).

Quản lý, sử dụng Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT

Về quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2018, Ban Thực hiện chính sách BHYT hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 khẩn trương rà soát, phân định, làm rõ nguyên nhân vượt dự toán của các các cơ sở khám, chữa bệnh (cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan)...; tổng hợp, hoàn thiện báo cáo giải trình Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam về đề nghị quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2018. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vượt dự toán khẩn trương có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam về việc giải trình, làm rõ các nguyên nhân vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2018.

Về thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2019, BHXH các tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, sử dụng số liệu phân tích, cảnh báo từ Hệ thống giám sát trên Hệ thống Giám định BHYT điện tử, kịp thời thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh về những phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bất hợp lý tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc triển khai các chuyên đề trên Hệ thống giám sát theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; cử cán bộ thường trực, giám sát trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là cơ sở khám, chữa bệnh có nguy cơ vượt dự toán cao.

BHXH các tỉnh có dự báo khả năng vượt dự toán năm 2019, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện; đảm bảo đến hết năm 2019 không vượt dự toán được Chính phủ giao.

BHXH các tỉnh có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương tại tỉnh có văn bản thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ quan liên quan được biết về nguyên tắc phân bổ dự toán năm 2019 cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc còn có một số lưu ý về các công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện quyết định kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; đôn đốc các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát toàn bộ kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, nhiệm vụ (yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế, phân quyền, phân cấp đi đôi với chịu trách nhiệm, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá cán bộ - thi đua khen thưởng, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam