Tổng LĐLĐVN: Tăng cường tham gia thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN

29/01/2019 08:29:41
Đây là 01 trong 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra để triển khai thực hiện tốt các nội dung cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

(Ảnh minh họa)

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm “tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động và cả người sử dụng lao động. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của người lao động”. Đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách BHXH, để đảm bảo BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; thực hiện hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch; bám sát các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đề xuất các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28 đã đề ra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

- Chủ động tham gia, tích cực, có chất lượng việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN và pháp luật khác có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương (dự kiến bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2019). Gắn việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH với phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

- Tăng cường công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn và của người lao động.

Đồng thời, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu rõ Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam; theo dõi, đôn đốc, tổ chức việc thực hiện Chương trình hành động, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan chức năng thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, Tổng Công ty và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; định kỳ, trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam