TP.Hà Nội: Năm 2020, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

13/01/2020 10:52:00
Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%; 100% đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT; tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT và phòng, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, đảm bảo chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong nguồn dự toán được giao và đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN, đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM – là 08 chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2020 trên địa bàn TP.Hà Nội tại Kế hoạch số 04/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

Để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tại Kế hoạch số 04/KH-UBND, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa bàn, nhóm đối tượng...; phổ biến kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, lao động, nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp (xây dựng cụm pano, áp phích, phát hành tờ rơi, tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, công khai danh tính các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Tiếp tục duy trì các nhóm đã tham gia BHXH, BHYT; đồng thời, tập trung thực hiện thống kê số lao động đang làm việc trong các cơ sở thuộc thành phần kinh tế chính thức, phi chính thức, làng nghề, nắm chắc số lao động hiện tại trên địa bàn; thông qua mạng lưới cơ sở (tổ dân số, các hội, đoàn thể...) và các cơ quan chức năng thực hiện rà soát, xác nhận, thống kê đối tượng, phân nhóm lao động cho phù hợp để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT; thường xuyên thông tin, kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, có sử dụng lao động làm cơ sở cho việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tiến hành phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề... về quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh, số lao động và hình thức ký kết hợp đồng lao động, từ đó, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chính sách BHXH, BHYT cho người lao động theo Luật định.

Quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả: Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT; yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính sách của các chi phí khám, chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán, thực hiện nghiêm túc tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định sử dụng dịch vụ y tế cho người bệnh, bảo đảm không vượt nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT được giao; tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời xử lý phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với cơ quan BHXH phối hợp triển khai thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các quy trình thủ tục hành chính, cập nhật, hướng dẫn kịp thời những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Chính phủ, BHXH Việt Nam; yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, tăng cường sử dụng các dịch vụ Bưu chính công trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam