TP.HCM: Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động tham gia BHXH

05/07/2019 15:45:00
Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH vào đời sống; triển khai Kế hoạch số 5386/KH-BHXH ngày 24/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, vừa qua, BHXH TP.HCM ra Kế hoạch số 1360/KH-BHXH ngày 18/06/2019.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Kế hoạch số 1360/KH-BHXH, BHXH TP.HCM đặt mục tiêu:

Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH và khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 57% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và khoảng 55% lực lượng trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sáu độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động và khoảng 58% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đạt mức từ 95% trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục:

- Chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đến toàn thể viên chức, người lao động đơn vị, trong đó quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm An sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chính sách BHXH.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW trên các cơ quan báo chí, website BHXH TP.HCM. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/08/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.

- Lãnh đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH đi đôi với tăng số người thụ hưởng quyền lợi BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí. Làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, làm cho mọi người hiểu rõ hơn chính sách BHXH là để bảo đảm an sinh xã hội cho bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn lao động và khi về già.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phòng, chống lạm dụng trục lợi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi chính đáng về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, di, biến động 100% dân số Thành phố; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.

- Ứng dụng và thực hiện triệt để hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 2 cấp (BHXH Thành phố, BHXH quận, huyện) để gửi, nhận văn bản và điều hành hệ thống BHXH hoạt động hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, phổ biến và biểu dương các mô hình, sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời nhắc nhở, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam