Trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

25/10/2019 14:35:59
Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ- Công chức và Luật Viên chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại hội trường

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, về đối tượng là công chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, theo pháp luật hiện hành, lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập cũng là công chức nhưng hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và không được tính trong tổng số biên chế công chức, không được hưởng phụ cấp công vụ. Do đó có sự thiếu thống nhất trong việc áp dụng chế độ, chính sách đối với cùng đối tượng quản lý (công chức), cùng đối tượng trong một đơn vị sự nghiệp công lập (công chức, viên chức). Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân định rõ quản lý nhà nước và quản trị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt ra yêu cầu “Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước)”, việc nghiên cứu, sửa đổi quy định về đối tượng là công chức của Luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý là cần thiết.

Về chính sách đối với người có tài năng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, người có tài năng nói chung là một khái niệm rất rộng, tương ứng với mỗi ngành, lĩnh vực thì các tiêu chí và yêu cầu đối với người có tài năng là không giống nhau. Vì vậy, việc xây dựng một khái niệm chung về người có tài năng trong Luật này là khó khả thi. Trong phạm vi của Luật Cán bộ, công chức, xin Quốc hội cho bổ sung khái niệm “người có tài năng trong hoạt động công vụ” và quy định về chính sách trọng dụng, đãi ngộ, cơ quan có thẩm quyền quy định về khung chính sách, quyết định áp dụng chế độ, trọng dụng đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn.

Về phương thức tuyển dụng công chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và các luật hiện hành, Chính phủ đã có Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Do đó xin Quốc hội tiếp tục giao Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề này trong Nghị định để bảo đảm cụ thể, chi tiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý bổ sung điều kiện được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận là: phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và không trong thời hạn xử lý kỷ luật, trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật. Riêng đối với trường hợp đã là công chức từ cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển về cấp xã thì không phải đáp ứng điều kiện có đủ 05 năm công tác.

Về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra rằng, quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức được bổ sung vào Luật để thể chế hóa yêu cầu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, khoản 6 Điều 1 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện. Do đó, đề xuất quy định trong Luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đó đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng).

Về quy định chuyển tiếp, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để làm rõ việc áp dụng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước thời điểm Luật có hiệu lực, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và tương thích với quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, trong dự thảo Luật đã bổ sung Điều 3 về điều khoản chuyển tiếp trong đó quy định: việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thực hiện theo quy định của Luật này. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước thời điểm 01/7/2020 vẫn có thể bị xử lý theo quy định của Luật này nếu còn thời hiệu.

Thẻo luận tại hội trường, chính sách đối với người có tài năng là một trong những nội dung thu hút nhiều đại biểu QH quan tâm, góp ý. Nhiều đại biểu khác cho rằng, chính sách đối với người tài giỏi là rất quan trọng và nếu được thực hiện tốt sẽ thu hút được người tài về làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, qua đó tạo niềm tin đối với người dân. Ðây là nội dung cần được quan tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo để tránh việc lạm dụng khái niệm chưa rõ ràng, dễ dẫn đến những cách làm sai trong đào tạo cán bộ hoặc tùy tiện áp dụng, khiến không tìm kiếm được người tài thật sự phục vụ đất nước. Bên cạnh đó, để phát hiện, tuyển dụng, sử dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ một cách có hiệu quả, có đại biểu đề nghị: Chính phủ cần có quy định khung chính sách chung áp dụng đối với người có tài năng, trong đó quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc rà soát, phát hiện người có tài năng trong hoạt động công vụ, quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, môi trường làm việc của người có tài năng, chế độ phúc lợi…

Ðại biểu Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) và một số đại biểu khác cho rằng, trong thực tế, rất khó để có một định nghĩa chính xác về tài năng làm hài lòng tất cả mọi lĩnh vực, mọi người. Mặt khác, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức nhằm mục đích nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảm bớt số lượng những người hưởng lương nhà nước nhưng làm việc không hiệu quả, tạo thuận lợi cho cơ quan tuyển dụng đúng người, đúng vị trí. Chính vì vậy, có thể nghiên cứu bỏ định nghĩa tài năng, thay vào đó là điều khác để thuận lợi cho các cơ sở công lập bố trí vị trí việc làm đúng vị trí, đúng năng lực và sở trường.

Những quy định về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và việc liên thông trong đội ngũ cán bộ, công chức được nhiều đại biểu quan tâm. Một số ý kiến cho rằng, bộ máy cơ quan nhà nước ở nước ta được tổ chức theo những nguyên tắc chung, thống nhất từ T.Ư đến địa phương, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Tương ứng với bộ máy này là lực lượng công chức làm việc trong các cơ quan đó. Vì vậy, không nên tách công chức cấp xã thành một thiết kế riêng, trong khi cấp xã là một cấp không thể thiếu trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. Ðồng thời, cán bộ cấp xã đang đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng đối với điều hành, quản lý của Nhà nước và đời sống xã hội. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có những quy định phù hợp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ xã làm việc, cống hiến…/.

Thu Hiền

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam